Facebook PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Najczęściej zadawane pytania 2023/2024 (artykuł aktualizowany na bieżąco)

1. Czym są studia I i II stopnia? Jaka jest między nimi różnica?
Studia pierwszego stopnia (dawniej: studia licencjackie) to forma kształcenia, na którą są przyjmowani kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości, kończąca się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata. Studia licencjackie trwają sześć semestrów (3 lata). Ukończenie tych studiów pozwala kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia (dawniej: studia uzupełniające magisterskie). Nauka na studiach drugiego stopnia wymaga uprzedniego ukończenia studiów pierwszego stopnia, trwa cztery semestry i kończy się obroną pracy magisterskiej i uzyskaniem tytułu zawodowego magistra. Ukończenie studiów drugiego stopnia pozwala kontynuować naukę na studiach doktoranckich.

2. Jakie są zasady rekrutacji na studia?
Podstawą przy ubieganiu się o przyjęcie kandydata na jednolite studia magisterskie i studia pierwszego stopnia jest: posiadanie świadectwa dojrzałości, złożenie kompletu dokumentów w wyznaczonych terminach, spełnienie wymogów postępowania kwalifikacyjnego obowiązujących na danych kierunkach kształcenia.
Więcej tutaj:
https://ansleszno.pl/Zasady_rekrutacji_na_studia_I_stopnia_(licencjackie_inzynierskie)_i_jednolite_studia_magisterskie,60257.html
Podstawą przy ubieganiu się o przyjęcie kandydata na studia drugiego stopnia jest: posiadanie tytułu magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędnego, złożenie kompletu dokumentów w wyznaczonych terminach. O przyjęciu na I rok studiów decyduje miejsce kandydata na liście rankingowej sporządzonej na podstawie kolejności składanych dokumentów.
Więcej tutaj:https://ansleszno.pl/Zasady_rekrutacji_na_studia_drugiego_stopnia_(magisterskie),60258.html

3. Jakie są etapy rekrutacji?

Szczegółowe etapy rekrutacji zostały opisane tutaj:https://ansleszno.pl/Etapy_rekrutacji,60259.html

4. Jakie są terminy rekrutacji?

Szczegółowe terminy rekrutacji zostały opisane tutaj:
https://ansleszno.pl/Terminy_rekrutacji,60261.html

5. Jakie dokumenty są wymagane podczas rekrutacji?
Szczegółowe informacje znajdują się tutaj:https://ansleszno.pl/Wymagane_dokumenty,60262.html

6. Gdzie mogę znaleźć obowiązujący formularz podania na studia?

Rejestrując się elektronicznie w systemie rekrutacji PWSZ każdy kandydat na swoim koncie ma możliwość pobrania podania na studia na obowiązującym formularzu.

7. Po jakim kierunku mogę studiować pedagogikę II stopnia?
Studia magisterskie na kierunku pedagogika w ANS w Lesznie są skierowane do absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich, uzupełniających studiów magisterskich lub jednolitych studiów magisterskich. O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci wszystkich kierunków.

8. W jakim trybie prowadzone są studia w Instytucie pedagogicznym?
Studia w Instytucie Pedagogicznym prowadzone są w trybie stacjonarnym (studia te są bezpłatne). 

9. W jakim trybie prowadzone są studia na kierunku pedagogika II stopnia?
Na kierunku pedagogika II stopnia studia prowadzone są w trybie stacjonarnym dla osób pracujących (studia te są bezpłatne).

10. Dlaczego studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna trwają 5 lat?
Od roku akademickiego 2019/2020 studia te są oferowane w ramach nowego kierunku (pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna), a nie jako specjalność na kierunku pedagogika. Zmiana ta jest związana z dostosowaniem oferty edukacyjnej do obowiązujących przepisów prawnych, w tym do standardów kształcenia nauczycieli.

11. Czym są studia stacjonarne dla osób pracujących?
Od roku akademickiego 2017/2018 studia II stopnia prowadzone są także w trybie stacjonarnym dla osób pracujących (studia te zastąpiły studia niestacjonarne). Są one skierowane głównie do osób pracujących zawodowo, opiekujących się dzieckiem lub tych, którzy z innych powodów nie mogą studiować w tradycyjny, stacjonarny sposób. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu: w czwartki i piątki lub w piątki i soboty. Zajęcia w czwartki i piątki odbywają się w godz. 16.00-20.45, a sobotnie w godz. 8.00-17.45. Część zajęć jest realizowana w formie e-learningu.

12. Ile kosztują studia na kierunku pedagogika i pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna?
Wszystkie studia I i II stopnia na kierunku pedagogika oraz jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna są bezpłatne.

13. Czy na uzupełniających studiach magisterskich można złożyć wniosek o Indywidualną Organizację Studiów?
Tak. Podobnie jak na studiach licencjackich i jednolitych magisterskich, student, który z ważnego powodów (np. praca zawodowa, opieka nad własnym dzieckiem, choroba) nie może uczęszczać na zajęcia w pełnym zakresie, może złożyć wniosek o przyznanie IOS.

14. Czy przeprowadzane są jakieś egzaminy wstępne?
Nie. Kolejność na liście przyjęć jest ustalana na podstawie złożenia wymaganych dokumentów do wypełnienia limitu miejsc.

15. Chcę podjąć studia II stopnia na kierunku pedagogika, jednak studia I stopnia kończyłem/kończyłam na zupełnie innym kierunku. Czy będę musiał/musiała wyrównać różnice programowe? Na czym to polega?
Absolwenci pedagogicznych studiów licencjackich nie będą musieli wyrównywać różnic programowych. Absolwenci pozostałych kierunków będą musieli je wyrównać. Wyrównanie różnic programowych będzie polegało na zaliczeniu dodatkowego jednego, dwóch lub trzech modułów (Pedagogika, Psychologia, Filozofia) w czasie pierwszego roku studiów. Liczba modułów zależna jest od tego czy i w jakim stopniu student zrealizował efekty kształcenia dla kierunku pedagogika na poziomie studiów I stopnia. Wyrównanie różnic programowych jest bezpłatne.

16. Czym są studia o profilu praktycznym?
Wszystkie studia w ANS w Lesznie mają charakter praktyczny. Oznacza to, że co najmniej połowa zajęć prowadzona jest w formie ćwiczeniowo-warsztatowej. Dzięki temu już od początku studiów student zdobywa umiejętności niezbędne w przyszłej pracy zawodowej. W programie studiów dużą rolę odgrywają warsztaty zawodoznawcze, praktyka zawodowa, współpraca z lokalnymi instytucjami zajmującymi się pracą z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi i starszymi, a także nauka specjalistycznego języka obcego. Dodatkowo duża część zajęć jest prowadzona przez osoby, które zdobyły swoje doświadczenie zawodowe poza uczelnią.

17. Czego nauczę się na studiach pedagogicznych w ANS w Lesznie?
Jeżeli chcesz wiedzieć jakie przedmioty będą realizowane w poszczególnych semestrach, jakie treści będą przekazywane w ramach tych przedmiotów oraz ile godzin praktyk będziesz realizować, zapoznaj się z planem studiów. Znajdziesz go na stronie www.ipe.pwsz.edu.pl w zakładce strefa studenta/plany studiów i sylabusy https://ipe.pwsz.edu.pl/Plany_studiow_i_sylabusy,61289.html

18. Na czym polegają praktyki zawodowe?
Studenci odbywają praktyki zawodowe, które trwają 550 godzin (jednolite studia magisterskie), 960 godzin (studia I stopnia) lub 480 godzin (studia II stopnia). Na pierwszym roku praktyki są realizowane w dużej mierze w ramach przedmiotu Pedagogiczne warsztaty zawodoznawcze (część praktyki realizowana jest w tzw. szkole ćwiczeń). Na pozostałych rocznikach studenci realizują praktykę zawodową w samodzielnie wybranej placówce (w porozumieniu z opiekunem praktyk z ramienia uczelni). Aby umożliwić realizację praktyki zawodowej w tygodniowym i rocznym rozkładzie zajęć przewidziano przerwy od zajęć dydaktycznych.

19. Czym są studia dualne?
Studia dualne w Instytucie Pedagogicznym uruchomiono w roku akademickim 2018/2019. Są to takie studia, które zakładają połączenie nauki w uczelni, ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kompetencji w miejscu pracy. Studia dualne zakładają więc współkształcenie. Student część przedmiotów realizuje w miejscu pracy (lub praktyki, ponieważ studia dualne mogą, ale nie muszą wiązać się z zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę). Studenci, którzy chcą studiować w ten sposób, mogą skorzystać z miejsc pracy oferowanych przez Instytut, ale mają też możliwość zgłoszenia własnej placówki np. takiej, w której już pracują i realizują w niej zadania pokrywające się z efektami kształcenia przewidzianymi w programie studiów. Studia dualne można rozpocząć od drugiego semestru studiów. W przypadku większej liczby chętnych studentów, niż miejsc na studiach dualnych, o zakwalifikowaniu decyduje średnia ocen z wszystkich zaliczeń podczas I semestru studiów (nie dotyczy to miejsc zgłaszanych samodzielnie przez studenta). Studia dualne oferowane są na kierunku pedagogika (na studiach II stopnia).

20. Czym jest przygotowanie pedagogiczne i czy jest mi potrzebne?
Przygotowanie pedagogiczne to nabycie określonej wiedzy i umiejętności poprzez realizację wybranych modułów i praktyki zawodowej. Jest ono niezbędne wszystkim tym, którzy planują podjęcie pracy w placówkach systemu oświaty. Od roku akademickiego 2019/2020 wszystkie studia na kierunku pedagogika i pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna nadają kwalifikacje pedagogiczne (przygotowanie pedagogiczne).