Facebook PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Współpraca międzynarodowa

Współpraca międzynarodowa

W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Lesznie niezwykle istotnym aspektem procesu kształcenia jest jego umiędzynarodowienie. O traktowaniu tej kwestii jako jednej z priorytetowych świadczy między innymi powołanie wśród władz uczelni Prorektora ds. nauki i współpracy z zagranicą (prof. dr. hab. A. Mikołajczaka), a także wyodrębnienie w strukturze Uczelni specjalnie do tego przeznaczonej jednostki, jaką jest Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą. Podmioty te odpowiedzialne są między innymi za:

 • ustalanie zakresu i form współpracy naukowej z innymi uczelniami, w tym zwłaszcza utrzymywanie kontaktów z uczelniami, z którymi mamy zawarte porozumienia o współpracy,
 • koordynowanie zakresów, tematyki i terminów konferencji i sympozjów naukowych oraz udziału w nich nauczycieli akademickich Uczelni,
 • inicjowanie umów i porozumień o współpracy naukowej, dydaktycznej, szkoleniowej i organizacyjnej z zagranicą,
 • koordynowanie wymiany zagranicznej studentów i pracowników Uczelni, w tym spraw związanych z przyjazdami obcokrajowców i obsługą podróży zagranicznych pracowników PWSZ,
 • współpracę z prorektorem ds. studentów i dydaktyki w zakresie wymiany zagranicznej studentów, w tym inicjowanie zajęć dydaktycznych w językach obcych.

Od 2014 roku współpraca międzynarodowa Uczelni jest przede wszystkim realizowana za pośrednictwem Programu Erasmus+.  Umiędzynarodowienie kierunku studiów możliwe jest poprzez:

 • umożliwienie studentom wyjazdów zagranicznych na studia i na praktyki (działania SM),
 • umożliwienie kadrze dydaktycznej wyjazdów zagranicznych do uczelni partnerskich w celu przeprowadzenia zajęć (STA),
 • umożliwienie pracownikom uczelni wyjazdów zagranicznych w celach szkoleniowych (STT),
 • organizację wizyt przedstawicieli partnerskich uczelni zagranicznych, w tym gościnnych wykładowców,
 • zachęcanie uczelni do udziału w projektach europejskich.

PWSZ w Lesznie tworzy liczne partnerstwa z zagranicznymi uczelniami i stale poszerza sieć międzynarodowych powiązań na poziomie studiów wyższych. Instytut Pedagogiczny ma 10 uczelni partnerskich (jednocześnie w przygotowaniu są umowy z kolejnymi uczelniami). Obecnie porozumienie dotyczące współpracy Instytutu Pedagogicznego z zagranicą, tj. obejmującej studia zagraniczne, Program Erasmus+, środki unijne, Europejski System Punktów Kredytowych (ECTS), obejmuje takie uczelnie jak:

 1. Fachhochschule Sankt Pölten (Austria),
 2. Helsinki Metropolia University (Finlandia),
 3. Hochschule Merseburg (Niemcy),
 4. Mondragon University w Eskoriatza (Hiszpania),
 5. Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Pawła Tyczyny w Humaniu (Ukraina),
 6. Saxion Enschede (Holandia),
 7. Sergiewsko-Posadski Instytut Humanistyczny (Rosja),
 8. Tampereen ammattikorkeakoulu - TAMK Tampere (Finlandia),
 9. Technical University of Liberec (Czechy),
 10. Wydział Filozofii Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego (Watykan).
 11. Northern University Erywań (Armenia).
 12. Sokhumi State University w Tbilisi (Gruzja).

W trakcie finalizacji porozumienia jest współpraca dotycząca badań komeniologicznych (Alanus University of Arts and Social Sciences Alfter - Niemcy) oraz współpraca dotycząca praktyk w przedszkolach (TJFBG Fachschulen für angewandte Pädagogik Berlin - Niemcy).

Poza tym program studiów realizowany na kierunku Pedagogika na poziomie studiów I stopnia uwzględnia możliwość uzyskania efektów uczenia się w zakresie znajomości języka obcego w powiązaniu z zapewnieniem osiągnięcia przez studenta kompetencji językowych na poziomie co najmniej B2 ESKOJ. Osiągnięcie wysokiego poziomu umiejętności w zakresie języków obcych wynika z udziału studentów w lektoratach z języka angielskiego, a także zajęciach prowadzonych w języku angielskim (Pedagogika zabawy – 30 godzin ćwiczeń, Warsztat kompetencji interpersonalnych – 30 godzin ćwiczeń).

Ponadto, umiędzynarodowienie kierunku możliwe jest dzięki współpracy Instytutu Pedagogicznego z Fundacją Centrum Aktywności Twórczej - lokalną organizacją pozarządową, która realizuje międzynarodowe projekty w ramach programu Erasmus+. Wykładowcy naszego Instytutu biegle posługują się znajomością języków obcych i są otwarci na włączanie obcokrajowców do udziału w realizowanych zajęciach. Przyjeżdzający do Fundacji CAT wolontariusze europejscy (EVS) byli naszymi gośćmi/uczestnikami zajęć w ramach przedmiotów (Umiejętności interpersonalne oraz Wybrane problemy kultury współczesnej). Uczestniczyli oni w zajęciach wraz ze studentami i pomimo iż w programie studiów zajęcia te nie były uwzględnione jako prowadzone w języku angielskim, prowadząca ćwiczenia posługiwała się językiem obcym w komunikacji zarówno ze studentami, jak i zagranicznymi uczestnikami. Dla studentów było to bardzo wzbogacające doświadczenie pod względem uczenia się międzykulturowego, ale także wzmocnienia praktycznych umiejętności w zakresie posługiwania się językiem obcym.

 

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą

mgr Mikołaj Zgaiński, parter, pokój nr 111, 65 529 60 71 - Kierownik Działu

mgr Edyta Chudzicka, parter, pokój nr 114, 65 525 01 13 - obsługa studentów

dwz@pwsz.edu.pl