PWSZ na Facebooku PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Informacje ogólne

Informacje ogólne

 

Nazwa kierunku: PEDAGOGIKA

Stopień studiów: studia II stopnia

Liczba godzin praktyk: 480

Studenci odbywają praktyki zawodowe, które obejmują 480 godzin. Studenci realizują je w placówkach i instytucjach opiekuńczo–wychowawczych, pomocy społecznej, interwencji kryzysowej, szkołach (podstawowej i ponadpodstawowej), świetlicach terapeutycznych i innych odpowiadających wybranej specjalności.

W ramach przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela praktyka zawodowa jest częściowo zintegrowana z realizacją przedmiotów zapisanych w programie studiów np.: Pedagogicznych warsztatów zawodoznawczych.

 

Nazwa kierunku: PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

Stopień studiów: jednolite studia magisterskie

Liczba godzin praktyk: 550

Studenci odbywają praktyki zawodowe, które trwają 500 godzin. Studenci odbywają je w przedszkolach i szkołach podstawowych oraz poradniach psychologiczno-pedagogicznych, żłobkach i klubach malucha.

Student realizuje praktykę wychowawczo-dydaktyczną w formie praktyki śródrocznej skorelowanej z przedmiotem Pedagogiczne warsztaty zawodoznawcze podczas I, II, III oraz IV semestru studiów. Realizacja praktyk śródrocznych pozostaje w ścisłej korelacji z zajęciami teoretycznymi oraz metodycznymi.

Praktyki śródroczne są realizowane jako osobne zajęcia prowadzone przez nauczycieli akademickich oraz inne osoby będące nauczycielami przedszkoli lub szkół, z którymi uczelnia zawarła umowy. Praktyki te są realizowane w uczelni, w szkole ćwiczeń oraz innych placówkach.

Student III roku (szósty semestr), IV roku (ósmy semestr), V roku (dziesiąty semestr) realizuje praktykę zawodową w wybranych przez siebie placówkach, zgodnych z wybranym kierunkiem studiów.

 

Szcegółowe informacje dotyczące liczby godzin praktyki i sposobu jej realizacji znajdują się w dziennikach i regulaminach praktyk.