PWSZ na Facebooku PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Opiekunowie prac dyplomowych

Przykładowa problematyka prac dyplomowych

 

Prof. K. Maćkowiak

 1. Język subkultur (np. żargon więzienny, slang młodzieżowy) jako problem lingwistyczny i społeczny.
 2. Problemy komunikacji medialnej (np. zagrożenia w odbiorze mediów, szanse edukacyjnego wykorzystania mediów).
 3. Literatura dla dzieci (np. kształt językowy, reguły odbioru, nabywanie kompetencji językowych i komunikacyjnych w czasie lektury tekstu literackiego).
 4. Mowa dziecka i sposób jej wspomagania.
 5. Komunikacja werbalna i pozawerbalna (w edukacji i wychowaniu).

 

Dr M. Dyrdół

 1. Problematyka szkoły, ucznia i nauczyciela np. relacje w szkole, prawa i obowiązki ucznia, współpraca szkoły z rodzicami, postawy uczniów, praca pedagoga szkolnego, wychowanie w szkole, stres w szkole, rozwój zainteresowań, profilaktyka, zagrożenia, problemy pojawiające się w szkole.
 2. Problematyka rodziny i jej funkcjonowanie np. prawa dziecka w rodzinie, problemy opiekuńcze i wychowawcze, czasy wolny, uzależnienia, przemoc, działalność/współpraca instytucji wspierających rodzinę (w tym działalność świetlic socjoterapeutycznych).
 3. Badanie wiedzy, opinii, przekonań, postaw na różne tematy.
 4. Możliwa inna tematyka, wynikająca z osobistych planów zawodowych, pasji i zainteresowań studenta – po konsultacjach.

 

Dr M. Kościelniak

 1. Rodzina, jej funkcjonowanie i wszelakie problemy z nią związane.
 2. Funkcjonowania małego dziecka (głównie do wieku młodszego szkolnego), m.in. w aspekcie specjalnych potrzeb edukacyjnych, gotowości szkolnej, czasu wolnego, zainteresowań, rozwoju kreatywności, relacji rówieśniczych, trudności wychowawczych i ich rozwiązywania.
 3. Badanie opinii (sondażowych) dotyczących bieżących problemów życia społecznego,
 4. funkcjonowania szkoły i innych instytucji edukacyjnych i pomocowych, w zakresie różnych obszarów i aspektów ich działalności.
 5. Możliwa inna tematyka, wynikająca z osobistych planów zawodowych, pasji i zainteresowań studenta – po konsultacjach.

 

Dr K. Dworniczek

 1. Kwestie związane z doświadczaniem ubóstwa przez dzieci w okresie nauki szkolnej, a także funkcjonowaniem instytucji pełniących funkcje wychowawcze i ich rolą w rozwiązywaniu problemów występujących w środowisku lokalnym.
 2. Problematyka związana z funkcjonowaniem systemu pieczy zastępczej i wspierania rodziny, a także systemu pomocy społecznej, w tym zwłaszcza pracy socjalnej w środowisku zamieszkania.
 3. Zagadnienia dotyczące rozwoju psychospołecznego dzieci i młodzieży, m. in. czynników chroniących i różnego rodzaju zaburzeń jego przebiegu (np. zaburzeń przywiązania, zaburzeń zachowania), jak również szeroko rozumiana problematyka pracy z dzieckiem i rodziną w położeniu kryzysowym.
 4. Możliwa inna tematyka, wynikająca z osobistych planów zawodowych, pasji i zainteresowań studenta – po konsultacjach.

 

Dr B. Roszak

 1. Pedeutologia, rozwój zawodowy nauczyciela, wypalenie zawodowe, funkcjonowanie szkoły.
 2. Zagadnienia czasu wolnego, zainteresowania uczniów i nauczycieli.
 3. Dydaktyka i metodyka pracy.
 4. Relacje rówieśnicze, trudności wychowawcze.
 5. Edukacja zdrowotna w szkole, promocja zdrowia psychicznego wśród dzieci młodszych, umiejętności życiowe, kompetencje społeczne.

 

Dr A. Maćkowiak

 1. Media w przestrzeni edukacyjnej (w przedszkolu i szkole) oraz w życiu codziennym, jak również wpływ mediów (w tym także elektronicznych) na dzieci, młodzież i dorosłych oraz więzi rodzinne.
 2. Uzależnienia od mediów (m.in. Internetu czy gier komputerowych).
 3. Sposób, w jaki przekazy medialne wpływają na zachowanie czy kompetencje językowe dzieci, młodzieży czy dorosłych.
 4. Tematyka związana z szeroko rozumianą pedagogiką czasu wolnego dzieci, młodzieży czy dorosłych, edukacją polonistyczną w przedszkolu i szkole, jak również współpracą przedszkola czy szkoły ze środowiskiem lokalnym (m.in. instytucjami kultury i organizacjami pozarządowymi).

 

Dr D. Sipińska

 1. Nauczyciel/pedagog (droga do zawodu, kompetencje, role, zadania, autorytet, współpraca z rodzicami, obraz zawodu w poglądach…, postawy nauczycieli/pedagogów wobec…, praca wychowawcza, wypalenie zawodowe, itp.).
 2. Instytucje/organizacje społeczne wobec problemów społecznych (bieda, bezrobocie, uzależnienia, przemoc, eurosieroctwo, itp.).
 3. Postawy studentów wobec np. wartości, wczesnego macierzyństwa, starości, subkultur, przyszłości zawodowej, małżeństwa, ról rodzicielskich/małżeńskich itp.).