Facebook PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Opiekunowie prac dyplomowych

Przykładowa problematyka prac dyplomowych

 

Prof. K. Maćkowiak

 1. Język subkultur (np. żargon więzienny, slang młodzieżowy) jako problem lingwistyczny i społeczny.
 2. Problemy komunikacji medialnej (np. zagrożenia w odbiorze mediów, szanse edukacyjnego wykorzystania mediów).
 3. Literatura dla dzieci (np. kształt językowy, reguły odbioru, nabywanie kompetencji językowych i komunikacyjnych w czasie lektury tekstu literackiego).
 4. Mowa dziecka i sposób jej wspomagania.
 5. Komunikacja werbalna i pozawerbalna (w edukacji i wychowaniu).

 

Dr M. Dyrdół

 1. Problematyka szkoły, ucznia i nauczyciela np. relacje w szkole, prawa i obowiązki ucznia, współpraca szkoły z rodzicami, postawy uczniów, praca pedagoga szkolnego, wychowanie w szkole, stres w szkole, rozwój zainteresowań, profilaktyka, zagrożenia, problemy pojawiające się w szkole.
 2. Problematyka rodziny i jej funkcjonowanie np. prawa dziecka w rodzinie, problemy opiekuńcze i wychowawcze, czasy wolny, uzależnienia, przemoc, działalność/współpraca instytucji wspierających rodzinę (w tym działalność świetlic socjoterapeutycznych).
 3. Badanie wiedzy, opinii, przekonań, postaw na różne tematy.
 4. Możliwa inna tematyka, wynikająca z osobistych planów zawodowych, pasji i zainteresowań studenta – po konsultacjach.

 

Dr M. Kościelniak

 1. Rodzina, jej funkcjonowanie i wszelakie problemy z nią związane.
 2. Funkcjonowania małego dziecka (głównie do wieku młodszego szkolnego), m.in. w aspekcie specjalnych potrzeb edukacyjnych, gotowości szkolnej, czasu wolnego, zainteresowań, rozwoju kreatywności, relacji rówieśniczych, trudności wychowawczych i ich rozwiązywania.
 3. Badanie opinii (sondażowych) dotyczących bieżących problemów życia społecznego,
 4. funkcjonowania szkoły i innych instytucji edukacyjnych i pomocowych, w zakresie różnych obszarów i aspektów ich działalności.
 5. Możliwa inna tematyka, wynikająca z osobistych planów zawodowych, pasji i zainteresowań studenta – po konsultacjach.

 

Dr K. Dworniczek

 1. Kwestie związane z doświadczaniem ubóstwa przez dzieci w okresie nauki szkolnej, a także funkcjonowaniem instytucji pełniących funkcje wychowawcze i ich rolą w rozwiązywaniu problemów występujących w środowisku lokalnym.
 2. Problematyka związana z funkcjonowaniem systemu pieczy zastępczej i wspierania rodziny, a także systemu pomocy społecznej, w tym zwłaszcza pracy socjalnej w środowisku zamieszkania.
 3. Zagadnienia dotyczące rozwoju psychospołecznego dzieci i młodzieży, m. in. czynników chroniących i różnego rodzaju zaburzeń jego przebiegu (np. zaburzeń przywiązania, zaburzeń zachowania), jak również szeroko rozumiana problematyka pracy z dzieckiem i rodziną w położeniu kryzysowym.
 4. Możliwa inna tematyka, wynikająca z osobistych planów zawodowych, pasji i zainteresowań studenta – po konsultacjach.

 

Dr B. Roszak

 1. Pedeutologia, rozwój zawodowy nauczyciela, wypalenie zawodowe, funkcjonowanie szkoły.
 2. Zagadnienia czasu wolnego, zainteresowania uczniów i nauczycieli.
 3. Dydaktyka i metodyka pracy.
 4. Relacje rówieśnicze, trudności wychowawcze.
 5. Edukacja zdrowotna w szkole, promocja zdrowia psychicznego wśród dzieci młodszych, umiejętności życiowe, kompetencje społeczne.

 

Dr A. Maćkowiak

 1. Media w przestrzeni edukacyjnej (w przedszkolu i szkole) oraz w życiu codziennym, jak również wpływ mediów (w tym także elektronicznych) na dzieci, młodzież i dorosłych oraz więzi rodzinne.
 2. Uzależnienia od mediów (m.in. Internetu czy gier komputerowych).
 3. Sposób, w jaki przekazy medialne wpływają na zachowanie czy kompetencje językowe dzieci, młodzieży czy dorosłych.
 4. Tematyka związana z szeroko rozumianą pedagogiką czasu wolnego dzieci, młodzieży czy dorosłych, edukacją polonistyczną w przedszkolu i szkole, jak również współpracą przedszkola czy szkoły ze środowiskiem lokalnym (m.in. instytucjami kultury i organizacjami pozarządowymi).

 

Dr D. Sipińska

 1. Nauczyciel/pedagog (droga do zawodu, kompetencje, role, zadania, autorytet, współpraca z rodzicami, obraz zawodu w poglądach…, postawy nauczycieli/pedagogów wobec…, praca wychowawcza, wypalenie zawodowe, itp.).
 2. Instytucje/organizacje społeczne wobec problemów społecznych (bieda, bezrobocie, uzależnienia, przemoc, eurosieroctwo, itp.).
 3. Postawy studentów wobec np. wartości, wczesnego macierzyństwa, starości, subkultur, przyszłości zawodowej, małżeństwa, ról rodzicielskich/małżeńskich itp.).