PWSZ na Facebooku PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Studia II stopnia

Instytut Zdrowia i Kultury Fizycznej
ANS im. J.A.Komeńskiego w Lesznie
ul. Adama Mickiewicza 5
64-100 Leszno

Sekretariat: pokój 403
Telefon: 65 525 01 51
E-mail: sekretariat-ioz@ansleszno.pl

Opis kierunku

Forma kształcenia: studia drugiego stopnia (studia magisterskie). 

Tryb studiowania: stacjonarny, stacjonarny dla pracujących

Czas trwania: 2 lata (4 semestry).

Student kierunku wychowanie fizyczne jest przygotowany do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. Proces kształcenia zapewnia zdobycie zasobu wiedzy i umiejętności niezbędnych do realizowania programu wychowania fizycznego, uzyskanie odpowiedniego poziomu sprawności fizycznej i przygotowanie do uczestnictwa w kulturze fizycznej przez całe życie. Absolwent tego kierunku zdobywa niezbędne wiadomości i umiejętności potrzebne do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi fizycznie, a także aktywnie uczestniczy w procesie tworzenia miejsc pracy w sporcie w społecznych i publicznych instytucjach sportowych: klubach sportowych, związkach i zrzeszeniach sportowych, innych stowarzyszeniach sportowych oraz instytucjach samorządowych i państwowych odpowiedzialnych za sport. Jest także specjalistą w zakresie prowadzenia różnorodnych działań edukacyjnych, profilaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych na rzecz zdrowia i jakości życia w obrębie systemu opieki zdrowotnej, a także poza nim, w odniesieniu do rodziny, szkoły, zakładu pracy, ośrodków opiekuńczo-wychowawczych oraz społeczności lokalnej.

Studia zawodowe - drugi stopień (studia magisterskie)- na kierunku wychowanie fizyczne trwają 2 lata  (4 semestry).

Po ukończeniu studiów drugiego stopnia absolwent otrzymuje  tytuł zawodowy magister.

Zajecia na studiach stacjonarnych dla pracujących planowane są w środy i czwartki po godzinie 15:00 oraz w co drugi weekend w terminach zjazdów na studia niestacjonarne.

Specjalności:

  • Aktywność fizyczna osób starszych
  • Manager turystyki i rekreacji

Sylwetka absolwenta

Aktywność fizyczna osób starszych

Absolwent kierunku posiada wykształcenie i przygotowanie zawodowe zgodne z wymaganiami obowiązującymi w jednostkach zajmujących się pracą z osobami w wieku senioralnym, przede wszystkim w zakresie stosowania ćwiczeń fizycznych w profilaktyce procesów starzenia i poprawie jakości życia. Posiada merytoryczne przygotowanie i predyspozycje psychofizyczne do pracy z ludźmi starszymi oraz legitymuje się sprawnością fizyczną adekwatną dla demonstratora, pozwalającą przeprowadzać ćwiczenia fizyczne z tymi osobami.

Posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do:

- kształtowania, podtrzymywania, przywracania sprawności i wydolności fizycznej utraconej lub obniżonej wskutek hipofunkcji narządu ruchu u osób w różnym wieku;

- wykonywania zabiegów odnowy biologicznej u osób starszych   i sportowców;

- dostosowywania swoich działań do wymogów współczesnej gerokinezjologii;

- kontrolowania efektywności procesu usprawniania osób starszych;

- prowadzenia działalności menadżerskiej w turystyce i rekreacji.

Manager turystyki i rekreacji

Celem studiów drugiego stopnia  jest przygotowanie absolwentów do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej lub menedżerskiej  w jednostkach organizujących turystykę lub rekreację. Absolwenci uzyskują kompetencje związane z umiejętnościami kierowania ludźmi oraz organizowania pracy zespołów ludzkich i jednostek organizacyjnych. które umożliwią im zarówno tworzenie warunków organizacyjnych dla aktywności innych osób, poprzez organizowanie zajęć rekreacyjnych czy imprez turystycznych, jak i pozwalające na bezpośrednie prowadzenie wybranych form takich zajęć i imprez.

Uzyskane kwalifikacje

Absolwent studiów II stopnia przygotowany jest do wykonywania zawodu nauczyciela również w szkołach ponadpodstawowych, także kształci specjalistów do organizacji i świadczeń kompleksowych usług w zakresie prowadzenia szeroko rozumianej aktywności ruchowej z osobami starszymi oraz menadżera turystyki i rekreacji. Po ukończeniu studiów II stopnia na kierunku wychowanie fizyczne, absolwent jest przygotowany do pracy dydaktyczno-wychowawczej, promowania zdrowia i aktywności fizycznej w miejscu pracy oraz w środowisku lokalnym. Potrafi oddziaływać środkami fizycznymi na organizm i środkami społecznymi na osobowość człowieka, w celu zaspokojenia jego potrzeb w zakresie rozwoju somatycznego, motorycznego, a także przygotowania do uczestnictwa w kulturze fizycznej. Absolwent powinien nabyć wiedzę, umiejętności i kompetencje pozwalające na realizację zadań zawodowych w przedszkolach, szkole na wszystkich poziomach edukacji oraz w instytucjach oświatowych i w instytucjach związanych z kulturą fizyczną, a także w instytucjach zajmujących się osobami w starszym wieku.

Studia II stopnia na kierunku wychowanie fizyczne  mają profil praktyczny. Ze względu na ten charakter, dobór treści realizowanych w ramach programu studiów opiera się w większości na efektach z zakresu umiejętności. Obecny program został dostosowany do Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668 z póź. zm.) oraz do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela i spełnia ich wymagania.

Realizacja programu obejmuje zarówno godziny kontaktowe realizowane w Uczelni, pracę własną studenta, a także praktyki i współpracę ze środowiskiem lokalnym.

Perspektywy zatrudnienia

  • aktywność fizyczna osób starszych

Znajomość problematyki organizacyjnej kultury fizycznej pozwala absolwentowi na pracę we wszystkich jej strukturach/placówkach. Miejscem zatrudnienia absolwenta mogą być domy i kluby seniora, uniwersytety trzeciego wieku, salony fitness, ośrodki wypoczynkowe, gabinety odnowy biologicznej, hotele/pensjonaty, kliniki zdrowia i urody a także kluby sportowe.

  • manager turystyki i rekreacji

Studia na tym kierunku to doskonały wybór dla osób, które chcą połączyć swoje pasje poznawania świata i ludzi, podróżowania i podejmowania aktywności fizycznej z życiem zawodowym. Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w hotelach, pensjonatach, domach wczasowych, biurach podróży, na lotniskach, w firmach transportowych, Ośrodkach Sportu i Rekreacji, klubach fitness, ośrodkach wellness & SPA, aplikacjach o tematyce turystycznej (Airbnb, Interhome, Booking, Tripadvisor), w Jednostkach Samorządu Terytorialnego czy też prowadzić własną działalności gospodarczą z zakresu rekreacji lub turystyki.

Przebieg i organizacja praktyk

Praktyki w wymiarze 480 godzin realizowane są w semestrach 1 do 4. Realizacja praktyk odbywa się na zasadzie dobrowolnego wyboru placówki, z zachowanie warunków określonych programem danej praktyki. Praktyki są dokumentowane przez studentów oraz monitorowane przez opiekunów praktyk na bieżąco.  Przed rozpoczęciem każdej praktyki, opiekun praktyk organizuje spotkanie organizacyjne, którego omawiana jest dokumentacja, organizacja, przebieg, kontrola praktyk oraz system oceniania studentów. Podczas trwania praktyk studenci mają obowiązek prowadzenia dziennika praktyk, który po zakończeniu praktyki składają w biurze praktyk.

Miejscem realizacji praktyk mogą być placówki oświatowe i wychowawcze, w tym szkoły ponadpodstawowe oraz domy i kluby seniora, uniwersytety trzeciego wieku, salony fitness, ośrodki wypoczynkowe, gabinety odnowy biologicznej, hotele/pensjonaty, kliniki zdrowia i urody a także kluby sportowe i UKS.

Miejsca odbywania zajęć

·  sale wykładowe

·  sala ćwiczeń korekcyjno-kompensacyjnych, sala pomiarów motorycznych

·  laboratorium fizjoterapii

·  laboratoria informatyczne

·  laboratorium językowe

·  pracownie kinezyterapii

·  pracownia termodynamiki

Na mocy odpowiednich umów, zajęcia z gier zespołowych, lekkoatletyki i pływania wymagają korzystania z obiektów sportowych poza Uczelnią. Są to następujące obiekty:

-   Środowiskowa Pływalnia Edukacyjna ul.  Jana Pawła II 10

-   Hala widowiskowo-sportowa „Trapez” ul Zygmunta Starego 1

-   Stadion lekkoatletyczny ul. 17 Stycznia

Przykładowe przedmioty prowadzone w ramach kierunku/specjalności

specjalność - aktywność fizyczna osób starszych

·         Podstawy treningu zdrowotnego seniora
·         Fizjologiczne aspekty treningu zdrowotnego seniora
·         Rekreacja ruchowa osób starszych
·         Aktywność ruchowa seniora w wodzie i na lądzie
·         Odnowa biologiczna osób starszych
·         Andragogika
·         Problemy nadwagi i otyłości (w języku angielskim)
·         Żywienie i suplementacja w treningu zdrowotnym seniora
·         Psychologia starzenia się
·         Metodyka zajęć ruchowych osób starszych
·         Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych

specjalność - manager turystyki i rekreacji

·         Organizacja imprez turystycznych w szkole
·         Ekonomika sektora turystycznego
·         Zarządzanie  w turystyce
·         Metodyka nauczania ruchu w turystyce i rekreacji
·         Animacja czasu wolnego
·         Ćwiczenia terenowe
·         Innowacje w turystyce
·         Regiony turystyczne świata
·         Terenoterapia
·         Public relations w turystyce
·         Edukacja sustensywna w turystyce
·         Olimpizm / Dziedzictwo kulturowe w turystyce
·         Markowe produkty turystyczne

Dodatkowe informacje

- obóz sportowy w 3 sem. studiów, do wyboru:

- obóz letni – 12 dni, koszt ok. 1400 zł.

- obóz zimowy – 8 dni, koszt ok. 1200 zł.

Na każdym obozie obowiązkowe ubezpieczenie studenta – polisa OC

Dlaczego warto wybrać wychowanie fizyczne?

Studia na kierunku wychowanie fizyczne adresowane są do osób o bardzo zróżnicowanych planach zawodowych. Wybierają je nie tylko sportowcy, ale i osoby planujące pracę pedagogiczną, trenerską, organizatorzy aktywności fizycznej dla różnych grup wiekowych, osoby zainteresowane prowadzeniem własnej działalności lub pragnące zatrudnić się w już funkcjonujących instytucjach związanych z kulturą fizyczną.