Facebook PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Studia II stopnia - Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca z rodziną

Studia II stopnia - Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca z rodziną

Kierunek: Pedagogika

Specjalność: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca z rodziną

Forma kształcenia: studia II stopnia (studia magisterskie). 

Tryb studiowania: stacjonarny dla osób pracujących (studia bezpłatne).

Czas trwania: 2 lata (4 semestry).

Liczba godzin praktyk: 480

 

Dla kogo? Jest to oferta skierowana do osób, które chcą pracować jako: pedagog szkolny, wychowawca małego dziecka, wychowawca w placówkach oświatowych, wsparcia dziennego, wychowania i opieki oraz instytucji pieczy zastępczej; jako asystent rodziny, pedagog rodziny, kurator sądowy itp.

Studia te przygotowują do pracy z osobami w różnym wieku – od niemowląt i małych dzieci, przez dzieci w wieku szkolnym i młodzież, po osoby dorosłe i starsze.

Są to studia przygotowujące do pracy w placówkach zajmujących się profesjonalną opieką, pomocą i wychowaniem.

Potencjalne miejsca pracy: żłobki i kluby malucha; przedszkola i szkoły podstawowe; placówki opiekuńczo-wychowawczych (np. domy dziecka); poradnie (rodzinne, psychologiczno-pedagogiczne, specjalistyczne); świetlice, internaty, bursy i hufce pracy; domy pomocy społecznej; Gminne Ośrodki Pomocy, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie.

Wybrane przedmioty: psychologia społeczna, socjologia i pedagogika rodziny, profilaktyka społeczna, profilaktyka i terapia uzależnień, umiejętności interpersonalne, socjoterapia, edukacja medialna, praca metodą projektu, metodyka pracy pedagoga szkolnego, pedagogika czasu wolnego.

Co warto wiedzieć o kierunku pedagogika?

  • Studia II stopnia na kierunku pedagogika nadają kwalifikacje pedagogiczne. Studia są studiami przygotowującymi do wykonywania zawodu nauczyciela (nauczyciela-pedagoga) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (tekst jedn. Dz.U. z 2021r. poz.890).
  • Zajęcia prowadzone są w sposób praktyczny, co oznacza, że co najmniej połowa zajęć prowadzona jest w formie ćwiczeniowo-warsztatowej, a niektóre z nich we współpracy z lokalnymi instytucjami.
  • Odpowiednie przygotowanie do zawodu zapewnia innowacyjny system praktyk zawodowych, w których istotną rolę odgrywają warsztaty umiejętności pedagogicznych.
  • Studia II stopnia na kierunku pedagogika prowadzone są w trybie stacjonarnym dla osób pracujących. Studia te są bezpłatne. Tryb stacjonarny dla osób pracujących skierowany jest głównie do osób pracujących zawodowo, opiekujących się dzieckiem lub tych, którzy z innych powodów nie mogą studiować w tradycyjny, stacjonarny sposób. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu: w czwartki i piątki lub w piątki i soboty. Zajęcia w czwartki i piątki odbywają się w godz. 16.00-20.45, a sobotnie w godz. 8.00-17.45. Część zajęć realizowana jest w formie e-learningu.
  • Studia II stopnia na kierunku pedagogika są skierowane do absolwentów wszystkich kierunków.
  • Po II semestrze na studiach II stopnia studenci wybierają specjalność, czyli zestaw przedmiotów, które będą realizować, aby przygotować się do wybranego miejsca pracy.

Więcej informacji na temat rekrutacji w roku akademickim 2022/2023 uzyskasz na stronie internetowej www.ipe.ansleszno.pl (zakładka Strefa kandydata), na stronie na Facebooku  oraz w grupie na Facebooku Rekrutacja 2022/2023 Pedagogika Akademia Nauk Stosowanych w Lesznie