PWSZ na Facebooku PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Studia I stopnia

Instytut Zdrowia i Kultury Fizycznej
ANS im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
ul. Adama Mickiewicza 5
64-100 Leszno

Sekretariat: pokój 403
Telefon: 65 525 01 51
E-mail: sekretariat-ioz@ansleszno.pl

Opis kierunku

Forma kształcenia: studia pierwszego stopnia (studia licencjackie). 

Tryb studiowania: stacjonarny, 

Czas trwania: 3 lata (6 semestrów).

Studia zawodowe - pierwszy stopień- na kierunku wychowanie fizyczne trwają  3 lata (6 semestrów).  Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia (licencjat) istnieje możliwość kontynuowania studiów magisterskich (studia drugiego stopnia) w ANS w Lesznie. Absolwent studiów zawodowych na kierunku wychowanie fizyczne otrzymuje tytuł zawodowy licencjata

Sylwetka absolwenta:

- manager sportu lokalnego i rekreacji ruchowej 

Absolwent zostaje wyposażony w rzetelny warsztat praktyczny oraz posiada podstawowe umiejętności z dziedziny prawa sportowego, ekonomii i public relations, komunikacji międzykulturowej.  Absolwent w czasie studiów nabywa umiejętności i kompetencje z zakresu: projektowania, realizacji i ewaluacji procesu dydaktyczno-wychowawczego dostosowanego do indywidualnych potrzeb, kształtowania zainteresowań aktywnością fizyczną, diagnozowania i doboru odpowiedniej aktywności fizycznej do kształtowania różnych komponentów sprawności fizycznej, przeprowadzani imprez, zarządzania organizacją, której działalność związana jest ze sportem lub rekreacją fizyczną, marketingu.

W trakcie każdego roku akademickiego organizowane są, w ramach specjalności manager sportu lokalnego, wydarzenia sportowo-rekreacyjne dla lokalnej społeczności. Przy wsparciu merytorycznym wykładowców, organizują imprezy samodzielnie, uwzględniając przy tym kwestie logistyczne, promocyjne i formalne projektów. Wszystkie imprezy organizowane są non-profit. Ewentualne dochody przekazywane są na cele charytatywne. Działania praktyczne na tak dużą skalę powodują, że studenci pozyskują dodatkowe uprawnienia, zwiększając swoje szanse na rynku pracy.

Ideą Instytutu jest wykształcenie absolwenta, który będzie rozumiał otaczającą go i zmieniającą się rzeczywistość. Organizacja i uczestnictwo studentów w społeczności lokalnej, jest jedną z ich ról zawodowych, jaką jest tworzenie pomostu porozumienia między ludźmi różnych środowisk. 

- rekreacyjny trening zdrowotny wellness &SPA 

Rekreacyjny trening zdrowotny wellness &SPA to nowa i oczekiwana propozycja skierowana głównie do kandydatów  którzy mają jasno sprecyzowane zainteresowania  rekreacyjno-zdrowotne.

Absolwent w czasie studiów nabywa umiejętności i kompetencje z zakresu: projektowania, realizacji i ewaluacji procesu dydaktyczno-wychowawczego dostosowanego do indywidualnych potrzeb, kształtowania zainteresowań aktywnością fizyczną, diagnozowania    i doboru odpowiedniej aktywności fizycznej do kształtowania różnych komponentów sprawności fizycznej, Studenci w szczególności zostaną zapoznani z zasadami promocji zdrowia, wellness i odnowy biologicznej, standardami obsługi klienta oraz żywienia, jak również z metodologią zarządzania centrami wellness i SPA. Studia dają możliwość nabycia wiedzy i umiejętności związanych z nowymi sposobami organizacji rekreacyjnego treningu zdrowotnego.

 

Student wychowania fizycznego I stopnia jest wyposażony w warsztat w zakresie dydaktyki, psychologii i pedagogiki. Poznaje techniki postępowania z uczniem, aby właściwie wykorzystać jego potencjał i wspomagać jego rozwój. W przyjętym systemie kształcenia duży nacisk kładzie się na ukształtowanie cech osobowościowych przyszłego nauczyciela wychowania fizycznego, ponieważ sukces zawodowy możliwy jest wyłącznie, jeśli wiedzę i kompetencje społeczne połączy się z właściwymi dla zawodu nauczyciela cechami osobowości.

Przyjęto, że kształcenie studentów winno być oparte na przekonaniu, że nauczanie jest systemem działania praktycznego, a przygotowanie do jego realizacji musi uwzględniać biegłość w zakresie wszystkich prakseologicznych ogniw, tj.:

- świadomości celu działania,

- diagnozy (jednostkowej, grupowej, środowiskowej).

- prognozy (rokowania),

- ordynacji (programowania, planowania, wyboru metod),

- wykonawstwa,

- oceny efektów (ewaluacji)

W ramach każdej specjalności niezależnie od wiedzy, umiejętności i kompetencji, wymagana jest rzetelna wiedza psychologiczno - pedagogiczna, która pozwoli przyszłemu nauczycielowi odkrywać potrzeby i możliwości ucznia.

Uzyskane kwalifikacje 

W programie kształcenia uwzględniono standard kształcenia przygotowujący do wykonywania zawodu nauczyciela zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, obejmujący zarówno zajęcia na Uczelni, jak i praktyki zawodowe, realizowane w odpowiednich typach szkół z uwzględnieniem dla I  stopnia studiów, które w całości realizuje program. Program studiów o charakterze praktycznym obejmuje zajęcia lub grupy zajęć kształtujące umiejętności praktyczne, którym przypisano punkty ECTS w wymiarze większym niż 50% liczby punktów ECTS koniecznej do ukończenia studiów.

Studia I stopnia na kierunku wychowanie fizyczne stanowią pierwszy etap kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela wychowania fizycznego. Są podstawą do podjęcia studiów II stopnia na tym samym kierunku, które realizowane są również w ANS w Lesznie.

Absolwent studiów I stopnia przygotowany jest do wykonywania zawodu nauczyciela wychowania fizycznego poprzez uzyskanie gruntownej wiedzy, zdobycie umiejętności i kompetencji umożliwiających mu podjęcie pracy w szkołach podstawowych, placówkach szkolno-opiekuńczych, klubach sportowych, ośrodkach sportu i rekreacji, studiach fitness, na obozach i koloniach dla dzieci i młodzieży, w charakterze instruktora wybranych dyscyplin sportowych oraz szeroko rozumianego animatora działań prozdrowotnych w środowisku szkolnym i poza nim, a także kształci specjalistów do organizacji i świadczeń kompleksowych usług w zakresie menadżera sportu lokalnego i rekreacji ruchowej lub do organizacji rekreacyjnego treningu zdrowotnego.

Perspektywy zatrudnienia

  •   manager sportu lokalnego i rekreacji ruchowej

Absolwent jest przygotowany do pracy w szkołach podstawowych, instytucjach administracji państwowej i samorządowej odpowiedzialnych za sport i rekreację ruchową, społecznych instytucjach sportowych, klubach sportowych, stowarzyszeniach kultury fizycznej, miejskich i gminnych ośrodkach sportu rekreacji.

  •  rekreacyjny trening zdrowotny wellness &SPA

Absolwent jest przygotowany do pracy w szkołach podstawowych, instytucjach administracji państwowej i samorządowej odpowiedzialnych za sport i rekreację ruchową, w ośrodkach SPA & Wellness,  w uzdrowiskach, sanatoriach salonach odnowy biologicznej, klubach fitness, centrach fitness i odnowy biologicznej, ośrodkach wypoczynkowych oraz ośrodkach sportowych i rekreacyjnych

Praktyki

Praktyki w wymiarze 500 godzin realizowane są w semestrach 2 do 6. Realizacja praktyk odbywa się na zasadzie dobrowolnego wyboru placówki, z zachowanie warunków określonych programem danej praktyki. Praktyki są dokumentowane przez studentów oraz monitorowane przez opiekunów praktyk na bieżąco.  Przed rozpoczęciem każdej praktyki, opiekun praktyk organizuje spotkanie organizacyjne, którego omawiana jest dokumentacja, organizacja, przebieg, kontrola praktyk oraz system oceniania studentów. Podczas trwania praktyk studenci mają obowiązek prowadzenia dziennika praktyk, który po zakończeniu praktyki składają w biurze praktyk.

Miejscem realizacji praktyk mogą być placówki oświatowe i wychowawcze, w tym szkoły podstawowe, kluby sportowe i UKS, a także kluby fitness, ośrodki wypoczynkowe, rekreacyjne, gabinety odnowy biologicznej, hotele/pensjonaty, uzdrowiska, sanatoria, kliniki zdrowia i urody, ośrodki SPA & Wellness.

Miejsca odbywania zajęć

·  sale wykładowe

·  sala ćwiczeń korekcyjno-kompensacyjnych, sala pomiarów motorycznych

·  laboratorium fizjoterapii

·  laboratoria informatyczne

·  laboratorium językowe

·  pracownie kinezyterapii

·   pracownia termodynamiki

Na mocy odpowiednich umów, zajęcia z gier zespołowych, lekkoatletyki i pływania wymagają korzystania z obiektów sportowych poza Uczelnią. Są to następujące obiekty:

·  Środowiskowa Pływalnia Edukacyjna ul.  Jana Pawła II 10

·  Hala widowiskowo-sportowa „Trapez” ul Zygmunta Starego 1

·   Stadion lekkoatletyczny ul. 17 Stycznia

Przykładowe przedmioty prowadzone w ramach kierunku/specjalności

  • specjalność: manager sportu lokalnego i rekreacji ruchowe

·         Organizacja i planowanie projektu
·         Komunikacja w zarządzaniu projektami
·         Lider zespołu projektowego
·         Prawo w sporcie
·         Zarządzanie zespołem w projekcie
·         Organizacja sportu szkolnego
·         Public relations imprez non profit
·         Specjalizacja instruktorska- FITNESS
·         Specjalizacja instruktorska- NORDIC WALKING

  • specjalność: rekreacyjny trening zdrowotny wellness &SPA

·         Usług wellness &SPA
·         Balneologia i klimatologia
·         Podstawy trening zdrowotnego
·         Dietetyka w wellness & SPA
·         Metodyka rekreacyjnego treningu zdrowotnego
·         Wybrane formy treningu zdrowotnego
·         Trening funkcjonalny
·         Trening cardio
·         Organizacja i planowanie imprez rekreacyjnych
·         Zarządzanie usługami prozdrowotnymi

Dodatkowe informacje

Obowiązkowe, programowe obozy:

·  obóz letni – realizowany po 2 sem. studiów; 12 dni, koszt ok. 1400 zł.

·  obóz zimowy – realizowany po 3 sem. studiów; 8 dni, koszt ok. 1200 zł.

Na każdym obozie obowiązkowe ubezpieczenie studenta – polisa OC

Dlaczego warto wybrać wychowanie fizyczne?

Studia na kierunku wychowanie fizyczne są bardzo ciekawe, dla pasjonata sportu nie znajdzie się nic lepszego. Studia wbrew pozorom dają dużo możliwości – jest wiele dziedzin, w których można się realizować. Uzyskanie uprawnień instruktora otwiera szanse zawodowe na siłowniach, klubach fitness, basenach, szkołach pływania. Kultura fizyczna to pojęcie szerokie, a coraz większa świadomość społeczeństwa w kwestii zdrowego trybu życia, a w tym życia „na sportowo” rozszerza perspektywy zawodowe absolwentów wychowania fizycznego.