Facebook PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Studia II stopnia - Pedagogika

1. Podstawowe informacje o kierunku. 

 • Forma studiów: studia stacjonarne
 • Poziom studiów: studia drugiego stopnia
 • Uzyskany tytuł po ukończeniu studiów: magister
 • Czas trwania studiów: 4 semestry (2 lata)

2. Opis kierunku.
Kierunek Pedagogika prowadzony w Instytucie Pedagogicznym Akademii Nauk Stosowanych
im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie przeznaczony jest dla absolwentów studiów I, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich kierunku Pedagogika, bądź innych kierunków, dla których dyscypliną wiodącą jest Pedagogika. Studia realizowane są na profilu praktycznym. Program studiów jest zgodny z przepisami prawa, w szczególności uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (tekst jedn. Dz.U.
z 2021r. poz.890 z późniejszymi zmianami z dnia 6 września 2022 r., Dz. U. poz.1872).

3. Sylwetka absolwenta (uzyskane kompetencje, umiejętności).
Absolwent kierunku Pedagogika posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne odpowiadające VII poziomowi Polskiej Ramy Kwalifikacji. Charakteryzuje się interdyscyplinarną wiedzą (m.in. z zakresu pedagogiki, psychologii, socjologii) i metodycznym przygotowaniem do realizacji zadań zawodowych  w dynamicznie zmieniających się warunkach społeczno-kulturowych. W zaawansowanym stopniu opanował wykorzystywanie technik informacyjno-komunikacyjnych w prowadzeniu działalności zawodowej.  Doskonalone w trakcie studiów umiejętności krytycznego myślenia i kompetencje społeczne stosuje w trakcie analizy otaczającej go rzeczywistości społeczno-edukacyjnej oraz refleksyjnej oceny swojego warsztatu zawodowego.

Absolwent jest merytorycznie i praktycznie przygotowany do planowania, realizowania
i ewaluowania zadań pedagogicznych w kontakcie indywidualnym oraz grupowym.

Po ukończeniu dwóch semestrów studiów, studenci rozpoczynają kształcenie specjalnościowe, zgodnie z obranym przez siebie zakresem zainteresowań. Wybory dokonywane są spośród: bloku przedmiotów z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz bloku przedmiotów z zakresu profilaktyki społecznej.

Blok przedmiotów z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej
Wybór bloku przedmiotów z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej umożliwia pogłębienie wiedzy na temat: wsparcia emocjonalnego, rozwiązywania konfliktów, wspomagania procesu edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych, metodyki pracy z rodziną oraz przewidywania szans
i zagrożeń wynikających z korzystania z najnowszych technologii. Absolwent wyróżnia się praktycznym przygotowaniem do świadczenia pomocy w sytuacjach nietypowych, pojawiających się pomiędzy uczestnikami relacji opiekuńczo-wychowawczej. Jest gotów do rozwiązywania problemów zawodowych, samodoskonalenia w zakresie umiejętności interpersonalnych oraz pracy na zasobach. Główny cel kształcenia w ramach pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej stanowi budowanie profesjonalnych kadr, w sposób odpowiedzialny i etyczny realizujących zadania z zakresu wspomagania opiekuńczo-wychowawczej kondycji środowisk rodzinnych.

Blok przedmiotów z zakresu profilaktyki społecznej
Absolwent studiów na kierunku pedagogika w zakresie profilaktyki społecznej cechuje się gotowością do pracy w zmiennych warunkach, zdolnością do kreowania zadań na miarę możliwości społeczno-ekonomicznych, otwartością na nowe doświadczenia i kompetencjami sprzyjającymi współpracy.  Ponadto, absolwent wyposażony jest w kompetencje miękkie, niezbędne w pracy pedagoga – aktywnego nauczyciela/uczestnika/wizjonera/prognostyka. Pogłębiona wiedza z zakresu psychologii stosunków międzyludzkich, rozpoznawania zachowań ryzykownych i pracy z grupą profilaktyczno-wychowawczą umożliwia samodzielne tworzenie
i realizację programów działań, poszerzających świadomość dotyczącą zagrożeń socjalizacyjnych wśród przedstawicieli wszystkich kategorii wieku społecznego. Absolwent ma umiejętność konsolidowania wiedzy o wychowaniu i szerzenia praktycznych wskazówek przyczyniających się do dobrostanu dzieci, rodziców, nauczycieli i wszystkich innych podmiotów edukacyjnych.

4. Uzyskane kwalifikacje.
Studia są studiami przygotowującymi do wykonywania zawodu nauczyciela (nauczyciela-pedagoga oraz nauczyciela-wychowawcy) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (tekst jedn. Dz.U. z 2021r. poz.890 z późniejszymi zmianami z dnia 6 września 2022 r., Dz. U. poz.1872).  Studia kończą się uzyskaniem tytułu magistra, który daje możliwość kontynuacji procesu kształcenia i dalszej profesjonalizacji w ramach studiów doktoranckich, podyplomowych, kursów kierunkowych i szkoleń tematycznych.

5. Perspektywy zatrudnienia (potencjalne miejsca pracy).
Studia na kierunku Pedagogika przygotowują do pracy z przedstawicielami różnych kategorii wieku społecznego (począwszy od najmłodszych, adolescentów, osoby w okresie dorosłości i wieku podeszłym) na stanowisku pedagoga szkolnego, wychowawcy świetlicy szkolnej, pracownika poradni psychologiczno-pedagogicznej, instytucji opieki, wychowania i pomocy rodzinie, działacza organizacji pozarządowych, a także członka podmiotów prowadzących działalność profilaktyczną i społeczno-kulturalną polegającą na udzielaniu wsparcia.
Potencjalne miejsca pracy: placówki opiekuńczo-wychowawcze (np. domy dziecka), szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, świetlice środowiskowe; internaty, bursy i hufce pracy; domy pomocy społecznej; ośrodki pomocy społecznej; miejskie ośrodki pomocy rodzinie; powiatowe centra pomocy rodzinie; ośrodki interwencji kryzysowej; organizacje pozarządowe działające na rzecz dobra dziecka i rodziny, młodzieży, osób dorosłych i starszych.

6. Przebieg i organizacja praktyk: liczba godzin, miejsca odbywania praktyki, czy są przewidziane praktyki wakacyjne.
Liczba godzin praktyk: 480
W przeciągu 4 semestrów student realizuje minimum 480 godzin praktyki zawodowej
w potencjalnym miejscu zatrudnienia. Zasadniczym celem praktyki zawodowej jest zapoznanie studentów ze specyfiką pracy pedagogicznej w różnych obszarach działalności praktycznej i pomoc w dookreśleniu najbardziej odpowiedniej ścieżki rozwoju kariery zawodowej. Praktyki zawodowe realizowane są w ścisłej współpracy z podmiotami instytucjonalnymi (m.in. przedszkolami, szkołami, instytucjami opieki, wychowania i samodoskonalenia; świetlicami środowiskowymi; placówkami kultury) i organizacjami pozarządowymi funkcjonującymi w środowisku lokalnym.

7. Miejsca odbywania zajęć.
Instytut Pedagogiczny na potrzeby wykładów, ćwiczeń audytoryjnych i projektowych oraz seminariów korzysta z bazy dydaktycznej Uczelni. Z kolei na potrzeby zajęć o charakterze praktycznym Instytut wykorzystuje sale, które umożliwiają realizację zadań w sposób jak najbardziej zbliżony do naturalnego, odzwierciedlający codzienne sytuacje zawodowe. Do sal tych należą dwie Pracownie pedagogiczne (sala 529 oraz sala nr 5 w Auli Comeniana) wyposażone m.in. w sprzęt multimedialny (w tym dziennikarski) oraz instrumenty muzyczne; Sala prób chóru (sala 117 w Auli Comeniana), w której znajduje się scena, przestrzeń do zajęć warsztatowych lub dla publiczności do około 50 osób, oświetlenie sceniczne, nagłośnienie oraz rekwizyty i kostiumy teatralne oraz pracownie komputerowe (sala 332 i 531), w których znajduje się między innymi tablica interaktywna. Zajęcia warsztatowe odbywają się także w lokalnych instytucjach pedagogicznych (przedszkolach, szkołach podstawowych, świetlicach oraz placówkach specjalistycznych).

8. Przykładowe przedmioty prowadzone w ramach kierunku.
Przedmioty ogólne: 

 • Współczesne koncepcje wychowania i kształcenia
 • Współczesne problemy globalizacji/Contemporary problems of globalisation
 • Psychologia rozwoju w biegu życia.
 • Socjologia i pedagogika rodziny.
 • Strategie i style uczenia się.
 • Metodyka pracy nauczyciela świetlicy.
 • Metodyka pracy pedagoga szkolnego.
 • Praca opiekuńczo-wychowawcza.
 • Patologie społeczne.
 • Pedagogika czasu wolnego.

Przykładowe przedmioty w zakresie Pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej: 

 • Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej.
 • Praca indywidualna z dzieckiem w położeniu kryzysowym.
 • Praca z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 • Pedagogika opiekuńcza małego dziecka.
 • Współczesne kierunki pracy z młodzieżą.
 • Edukacja dorosłych.
 • Diagnostyka opiekuńczo-wychowawcza.
 • Socjoterapia.
 • Projekt edukacyjny w pracy z dziećmi i młodzieżą.
 • Arteterapia z terapią zajęciową.

Przykładowe przedmioty w zakresie Profilaktyki społecznej: 

 • Działalność profilaktyczna w placówkach i instytucjach pedagogicznych.
 • Metody pracy profilaktyczno-wychowawczej.
 • Diagnoza pedagogiczna.
 • Psychologia stosunków międzyludzkich.
 • Rozwiązywanie konfliktów – negocjacje i mediacje.
 • Warsztat pracy z grupą.
 • Praca metodą projektu.
 • Praktyczne aspekty w pracy z osobami starszymi.
 • Uzależnienia i ich profilaktyka.
 • Budowanie zasobów osobistych.

W zakresie kształtowania kompetencji z języka obcego, program studiów dla kierunku pedagogika przewiduje: zajęcia lektoratowe z języka angielskiego, realizowane w semestrach 2, 3 i 4 - wstępny zakładany poziom, od którego studenci zaczynają naukę na studiach II stopnia na kierunku pedagogika to B2 – gdyż w takim zakresie winien być opanowany język obcy po ukończeniu studiów I stopnia. Tym niemniej zakładamy, że dla studentów, których poziom językowy w chwili rozpoczęcia studiów będzie niższy niż B2 (a zostanie to zdiagnozowane w pierwszym semestrze studiów, w drodze testowania) odbywać się będą w semestrze pierwszym obowiązkowe, nieodpłatne kursy wyrównawcze z języka angielskiego w wymiarze 30h, w łącznym wymiarze 60 godzin oraz zajęcia specjalistyczne w języku angielskim, w wymiarze 75h w semestrach 3 i 4. Ponadto, w Akademii Nauk Stosowanych im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie dostępne są zajęcia fakultatywne z języków obcych dla początkujących w łącznym wymiarze 60h, rozłożone na dwa semestry po 30h (język niemiecki, język hiszpański), z których studenci pedagogiki II stopnia będą mogli nieodpłatnie skorzystać.

9. Informacja o przewidywanych formach realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Program studiów przewiduje realizację zajęć zdalnych poprzez platformę MS Teams w wymiarze nie większym, niż 25% ogólnej liczby ECTS koniecznej do ukończenia studiów, zgodnie z przepisami prawa zawartymi w standardzie kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

10. Dlaczego warto wybrać Pedagogikę? 

 • Studia przeznaczone są przede wszystkim dla absolwentów studiów I, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich kierunku Pedagogika, bądź innych kierunków należących do dyscypliny Pedagogika.
 • Po uzyskaniu pozytywnej oceny komisji rekrutacyjnej przyjęci mogą być również kandydaci będący absolwentami kierunków przypisanych do innych dyscyplin naukowych.
 • Studia prowadzone są w trybie stacjonarnym, dostosowanym to potrzeb osób pracujących
  i są bezpłatne. Zajęcia odbywają się w formie tradycyjnej - stacjonarnej maksymalnie dwa razy w tygodniu: w czwartki i piątki lub w piątki i soboty. Zajęcia w czwartki i piątki odbywają się w godz. 16.00-20.45, a sobotnie w godz. 8.00-17.45. W czwartki, piątki i soboty, w które nie ma zjazdów, zajęcia realizowane są w formie zdalnej.
 • Studia na kierunku pedagogika nadają kwalifikacje pedagogiczne.
 • Studia mają charakter praktyczny, co oznacza, że co najmniej połowa zajęć prowadzona jest w formie ćwiczeniowo-warsztatowej. Dzięki temu już od początku studiów będziesz zdobywać umiejętności niezbędne w przyszłej pracy zawodowej. W programie studiów dużą rolę odgrywają warsztaty zawodoznawcze, praktyka zawodowa oraz współpraca z lokalnymi instytucjami zajmującymi się pracą z dziećmi w różnym wieku.
 • Studia to jednak nie tylko warsztaty, ćwiczenia i wykłady przewidziane w planie studiów. Studiując Pedagogikę w ANS w Lesznie masz możliwość wszechstronnego rozwoju poprzez uczestnictwo w różnorodnych zajęciach w czasie wolnym. Przy Instytucie prężnie działa Samorząd oraz Koło Naukowe Pedagogów. Studia w ANS w Lesznie to także możliwość działalności w Grupie teatralnej „LeŻak”, Akademickim Związku Sportowym (należącym do krajowej czołówki w klasyfikacji wyższych szkół zawodowych), Akademickim Klubie Filmowym i wielu innych. Dodatkową formą samorozwoju jest możliwość uczestniczenia w wymianach międzynarodowych, w tym w ramach programu Erasmus+.