Facebook PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Jednolite studia magisterskie - Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

1. Podstawowe informacje o kierunku.

 • Forma studiów: studia stacjonarne
 • Poziom studiów: jednolite studia magisterskie
 • Uzyskany tytuł po ukończeniu studiów:  magister
 • Czas trwania studiów: 10 semestrów

2. Opis kierunku.
Kierunek Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jest prowadzony w Instytucie Pedagogicznym Akademii Nauk Stosowanych im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie. Pedagogika przedszkolna
i wczesnoszkolna jest przyporządkowana do dziedziny nauk społecznych, dyscypliną wiodącą kierunku jest pedagogika, studia realizowane są na profilu praktycznym. Program studiów jest zgodny z przepisami prawa, w szczególności uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (tekst jedn. Dz.U. z 2021r. poz.890 z późniejszymi zmianami z dnia 6 września 2022 r., Dz. U. poz.1872).

3. Sylwetka absolwenta (uzyskane kompetencje, umiejętności).
Absolwent studiów na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna posiada pogłębioną
i rozszerzoną wiedzę pedagogiczną, historyczną, filozoficzną, socjologiczną i psychologiczną oraz zaawansowaną wiedzę zawodową niezbędną do podejmowania różnorodnych działań, w tym rozumienia i interpretowania rzeczywistości społecznej w zakresie procesów kształcenia, wychowania i opieki.

Absolwent kierunku posiada rzetelne przygotowanie teoretyczne i praktyczne zorientowane 
na pełnienie funkcji nauczyciela: w przedszkolu, w szkole podstawowej (kl. I-III) oraz  w innych placówkach oświatowych. Absolwent posługuje się językiem obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz zna język obcy – specjalistyczny z zakresu pedagogiki. Absolwent kierunku Pedagogika przedszkolna
i wczesnoszkolna otrzymuje tytuł zawodowy magistra i jest przygotowany do kontynuowania kształcenia na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich) i studiach podyplomowych. Studia ukończone przez absolwenta mają charakter praktyczny. Absolwent posiada przygotowanie pedagogiczne.

Absolwent jest przygotowany do planowania, organizowania i prowadzenia pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz opiekuńczej i pomocowej, a także organizowania grup środowiskowych. Praktyczne formy zajęć  przygotowały absolwenta do korzystania z rozwiniętych  umiejętności interpersonalnych i kompetencji komunikacyjnych oraz warsztatowych niezbędnych w pracy pedagogicznej, projektowaniu własnej drogi zawodowej w oparciu o krytyczną ocenę posiadanej wiedzy i umiejętności oraz ukierunkowywaniu podopiecznych w zakresie uczenia się przez całe życie.  Absolwent jest przygotowany do wykorzystywania metody projektu oraz stosowania zaawansowanych technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy pedagogicznej. Absolwenta kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna  cechuje umiejętność rozwiązywania złożonych i nietypowych problemów oraz wykonywania różnorodnych zadań, również
w warunkach nie w pełni przewidywalnych,  a także gotowość do  samodzielnego podejmowania decyzji, doskonalenia, odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych oraz wypełniania zobowiązań społecznych.

5.      Uzyskane kwalifikacje.
Studia są studiami przygotowującymi do wykonywania zawodu nauczyciela (nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej – klasy I-III szkoły podstawowej) zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (tekst jedn. Dz.U.
z 2021r. poz.890 z późniejszymi zmianami z dnia 6 września 2022 r., Dz. U. poz.1872).

6.      Perspektywy zatrudnienia (potencjalne miejsca pracy).
Potencjalne miejsca pracy: przedszkola i szkoły podstawowe na stanowisku nauczyciela oraz inne placówki oświatowe i instytucje pedagogiczne.

7.      Przebieg i organizacja praktyk: liczba godzin, miejsca odbywania praktyki, czy są przewidziane praktyki wakacyjne.
Liczba godzin praktyk: 550

Studenci odbywają praktyki zawodowe, które trwają 550 godzin. Studenci odbywają je w przedszkolach i szkołach podstawowych oraz poradniach psychologiczno-pedagogicznych, żłobkach i klubach malucha. Student realizuje praktykę ogólnopedagogiczną oraz wychowawczo-dydaktyczną w formie praktyki śródrocznej skorelowanej z przedmiotem Pedagogiczne warsztaty zawodoznawcze podczas I i II semestru studiów. Realizacja praktyk śródrocznych pozostaje w ścisłej korelacji z zajęciami teoretycznymi oraz metodycznymi. Praktyki śródroczne są realizowane jako osobne zajęcia prowadzone przez nauczycieli akademickich oraz inne osoby będące nauczycielami przedszkoli lub szkół, z którymi uczelnia zawarła umowy. Praktyki te są realizowane w uczelni, w szkole ćwiczeń oraz innych placówkach. Student realizuje także praktykę ciągłą i ciągłą metodyczną skorelowaną z przedmiotami uwzględnionymi w planie studiów podczas semestru: IV (75 godzin), VI (100 godzin), VIII (125 godzin), X (100 godzin). Na czas realizacji praktyki ciągłej przewidziana jest przerwa w zajęciach dydaktycznych. Celem praktyk zawodowych jest zapoznanie z organizacją pracy przedszkola, szkoły, placówek systemu oświaty, w tym placówki oświatowo-wychowawczej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, warsztatem pracy nauczyciela, formami i metodami nauczania i wychowania oraz umożliwienie studentowi kształtowania i rozwoju umiejętności dydaktyczno-wychowawczych w bezpośrednim kontakcie z uczniami, a także weryfikacji własnych predyspozycji do wykonywania zawodu nauczyciela.

8.      Miejsca odbywania zajęć.
Instytut Pedagogiczny na potrzeby wykładów, ćwiczeń audytoryjnych i projektowych oraz seminariów korzysta z bazy dydaktycznej Uczelni. Z kolei na potrzeby zajęć o charakterze praktycznym Instytut wykorzystuje sale, które umożliwiają realizację zadań w sposób jak najbardziej zbliżony do naturalnego, odzwierciedlający codzienne sytuacje zawodowe. Do sal tych należy dwie Pracownie pedagogiczne (sala 529 oraz sala nr 5 w Auli Comeniana) wyposażone m.in. w sprzęt multimedialny (w tym dziennikarski) oraz instrumenty muzyczne; Sala prób chóru (sala 117 w Auli Comeniana), w której znajduje się scena, przestrzeń do zajęć warsztatowych lub dla publiczności do około 50 osób, oświetlenie sceniczne, nagłośnienie oraz rekwizyty i kostiumy teatralne oraz pracownie komputerowe (sala 332 i 531), w których znajduje się między innymi tablica interaktywna. Zajęcia warsztatowe odbywają się także w lokalnych instytucjach pedagogicznych (przedszkolach, szkołach podstawowych, świetlicach oraz placówkach specjalistycznych).

9.      Przykładowe przedmioty prowadzone w ramach kierunku.

 • Psychologia ogólna.
 • Pedagogika dziecka.
 • Strategie i style uczenia się.
 • Zaburzenia rozwoju i zachowania dziecka.
 • Warsztat zabawy.
 • Edukacja zdrowotna.
 • Pedagogika czasu wolnego.
 • Instytucje opieki, wychowania i pomocy rodzinie.
 • Umiejętności interpersonalne.
 • Kompetencje polonistyczne/matematyczne/przyrodnicze/muzyczne nauczyciela.

10.  Informacja o przewidywanych formach realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Program studiów przewiduje realizację zajęć zdalnych poprzez platformę MS Teams w wymiarze nie większym, niż 25% ogólnej liczby ECTS koniecznej do ukończenia studiów, zgodnie z przepisami prawa zawartymi w standardzie kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

11.    Co warto wiedzieć o kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna?
Studia trwają dziesięć semestrów (pięć lat). Prowadzone są w trybie stacjonarnym i są bezpłatne.
Studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna nadają kwalifikacje pedagogiczne.
Od roku akademickiego 2019/2020 studia te są oferowane w ramach nowego kierunku (pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna), a nie jako specjalność na kierunku pedagogika.
Studia mają charakter praktyczny, co oznacza, że co najmniej połowa zajęć prowadzona jest w formie ćwiczeniowo-warsztatowej. Dzięki temu już od początku studiów będziesz zdobywać umiejętności niezbędne w przyszłej pracy zawodowej. W programie studiów dużą rolę odgrywają warsztaty zawodoznawcze, praktyka zawodowa oraz współpraca z lokalnymi instytucjami zajmującymi się pracą z dziećmi w różnym wieku.
Studia to jednak nie tylko warsztaty, ćwiczenia i wykłady przewidziane w planie studiów. Studiując Pedagogikę w ANS w Lesznie masz możliwość wszechstronnego rozwoju poprzez uczestnictwo w różnorodnych zajęciach w czasie wolnym. Przy Instytucie prężnie działa Samorząd oraz Koło Naukowe Pedagogów. Studia w ANS w Lesznie to także możliwość działalności w Grupie teatralnej „LeŻak”, Akademickim Związku Sportowym (należącym do krajowej czołówki w klasyfikacji wyższych szkół zawodowych), Akademickim Klubie Filmowym i wielu innych. Dodatkową formą samorozwoju jest możliwość uczestniczenia w wymianach międzynarodowych, w tym w ramach programu Erasmus+.