Facebook PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Studia I stopnia - Pedagogika

1. Podstawowe informacje o kierunku.

 • Forma studiów: studia stacjonarne
 • Poziom studiów: studia pierwszego stopnia
 • Uzyskany tytuł po ukończeniu studiów: licencjat
 • Czas trwania studiów: 6 semestrów (3 lata)

2. Opis kierunku.
Kierunek Pedagogika prowadzony w Instytucie Pedagogicznym Akademii Nauk Stosowanych
im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie przyporządkowany jest do dziedziny nauk społecznych,
z dyscypliną wiodącą -pedagogiką. Studia trwają sześć semestrów. Absolwent zyskuje tytuł zawodowy licencjata. Studia realizowane są na profilu praktycznym. Program studiów jest zgodny z przepisami prawa, w szczególności uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (tekst jedn. Dz.U. z 2021r. poz.890
z późniejszymi zmianami z dnia 6 września 2022 r., Dz. U. poz.1872).

3. Sylwetka absolwenta (uzyskane kompetencje, umiejętności).
Absolwent studiów na kierunku Pedagogika dysponuje zaawansowaną i uporządkowaną wiedzą
z zakresu pedagogiki i psychologii na temat rzeczywistości społecznej i rządzących nią prawidłowości. Posiada również rozszerzoną wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia, budowania więzi społecznych i zasobów osobistych. W zaawansowanym stopniu wykorzystuje techniki informacyjno-komunikacyjne do prowadzenia działalności zawodowej. Absolwent posiada kwalifikacje (wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne) odpowiadające VI poziomowi Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Absolwent kierunku Pedagogika jest przygotowany do organizowania pracy opiekuńczo-wychowawczej poprzez kreowanie różnych sytuacji edukacyjnych i wykonywanie różnorodnych zadań, również w warunkach losowych i nie w pełni przewidywalnych. Posiada wiedzę
i umiejętności obejmujące samodzielne przygotowanie, realizację i ewaluację podejmowanych działań zawodowych. Jest gotowy do samodzielnego podejmowania decyzji i odpowiedzialnego pełnienia ról oraz wypełniania zobowiązań społecznych.

Absolwent zrealizował przygotowanie pedagogiczne do pracy w charakterze nauczyciela-pedagoga oraz nauczyciela-wychowawcy świetlicy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (tekst jedn. Dz.U. z 2021r. poz.890), a po ukończeniu studiów
II stopnia zapewniających przygotowanie merytoryczne w zakresie danych zajęć, uzyska możliwość pracy na stanowisku nauczyciela-pedagoga w placówkach oświatowych, w tym w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

W toku studiów (pod koniec 3 semestru) student dokonuje wyboru 30% ECTS koniecznych do ukończenia studiów, które są przypisane do grup przedmiotów. W efekcie podjętych decyzji
o zakresie merytorycznym przedmiotów, zyskuje dodatkowe przygotowanie, którego opis stanowi uzupełnienie jego sylwetki zawodowej.

Blok przedmiotów z zakresu pracy z rodziną
Grupa przedmiotów z zakresu pracy z rodziną wyposaża studenta w pogłębioną wiedzę
i umiejętności praktyczne z zakresu wspomagania środowisk rodzinnych w wypełnianiu przypisanych im funkcji oraz pracy z dzieckiem i rodziną znajdującymi się w sytuacjach zagrażających ich prawidłowemu rozwojowi. Absolwent zna rolę i zadania asystenta rodziny oraz koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Dysponuje wiedzą na temat prowadzenia działalności profilaktycznej. Potrafi posługiwać się warsztatem diagnostycznym rozpoznawać i udzielać profesjonalnej pomocy rodzinie w obszarze pełnionych przez nią funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Wie jak podejmować skuteczne interwencje pedagogiczne w przypadkach zaawansowanej dysfunkcji i potrafi zaplanować działania kompensacyjne. Zna wybrane zagadnienia prawa rodzinnego i opiekuńczego.

Blok przedmiotów z zakresu animacji czasu wolnego
Blok przedmiotów z zakresu animacji czasu wolnego zorientowany jest na przygotowanie studentów do prowadzenia szeroko rozumianej aktywności wolnoczasowej dzieci, młodzieży,
a także osób dorosłych i seniorów, między innymi poprzez działalność kulturalno-oświatową, organizację imprez rozrywkowych, wypoczynku (np. wycieczek i obozów) i prowadzenie zajęć artystycznych. Umożliwia także zdobycie wiedzy z zakresu zagospodarowania czasu wolnego
w wybranych środowiskach. Absolwent posiada umiejętności wykorzystywania szerokiego spektrum aktywności plastyczno-technicznych, teatralnych, ruchowych i muzycznych. Potrafi dobrać odpowiednie aktywności do wieku i potrzeb odbiorców. Dysponuje wiedzą
i umiejętnościami z zakresu opracowania dokumentacji fotograficznej (fotorelacja i reportaż filmowy). Absolwent nabył również umiejętności diagnozowania potrzeb kulturalnych,
co umożliwia mu tworzenie autorskich projektów animacyjnych. Zna wybrane techniki i strategie pobudzające ekspresję. W toku studiów zyskuje kwalifikacje wychowawcy wypoczynku dzieci
i młodzieży zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 30 marca 2016 r. poz. 452 w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64
i 195) z późniejszymi zmianami z dnia 22 lipca 2021 r., Dz. U. poz. 1548).

4. Uzyskane kwalifikacje.
Studia są studiami przygotowującymi do wykonywania zawodu nauczyciela (nauczyciela-pedagoga oraz nauczyciela-wychowawcy) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (tekst jedn. Dz.U. z 2021r. poz.890 z późniejszymi zmianami z dnia 6 września 2022 r., Dz. U. poz.1872).   Studia kończą się uzyskaniem tytułu licencjata, który daje możliwość kontynuacji procesu kształcenia i dalszej profesjonalizacji w ramach studiów magisterskich, podyplomowych, kursów kierunkowych i szkoleń tematycznych.

5. Perspektywy zatrudnienia (potencjalne miejsca pracy).
Studia na kierunku Pedagogika przygotowują do pracy z przedstawicielami różnych kategorii wieku społecznego (począwszy od najmłodszych, adolescentów, osoby w okresie dorosłości i wieku podeszłym) na stanowisku pedagoga szkolnego, wychowawcy świetlicy szkolnej, pracownika poradni psychologiczno-pedagogicznej, instytucji opieki, wychowania i pomocy rodzinie, działacza organizacji pozarządowych, a także członka podmiotów prowadzących działalność profilaktyczną i społeczno-kulturalną polegającą na udzielaniu wsparcia. Po ukończeniu studiów II stopnia na kierunku pedagogika absolwent uzyska możliwość podjęcia pracy na stanowisku nauczyciela-pedagoga w placówkach oświatowych.

Blok przedmiotów z zakresu pracy z rodziną
Potencjalne miejsca pracy: placówki opiekuńczo-wychowawcze (np. domy dziecka); świetlice środowiskowe; domy pomocy społecznej; gminne i miejsko-gminne ośrodki pomocy społecznej; miejskie ośrodki pomocy rodzinie; powiatowe centra pomocy rodzinie; ośrodki interwencji kryzysowej; organizacje pozarządowe działające na rzecz dziecka i rodziny, młodzieży, osób dorosłych i starszych.

Blok przedmiotów z zakresu animacji czasu wolnego
Potencjalne miejsca pracy: placówki opiekuńczo-wychowawcze (np. domy dziecka); świetlice środowiskowe; domy pomocy społecznej; zakłady opiekuńcze; domy kultury; instytucje kultury; organizacje pozarządowe i podmioty komercyjne działające na rzecz szeroko rozumianej organizacji czasu wolnego.

6. Przebieg i organizacja praktyk: liczba godzin, miejsca odbywania praktyki, czy są przewidziane praktyki wakacyjne.
Liczba godzin praktyk: 600
W przeciągu 6 semestrów student realizuje minimum 600 godzin praktyki zawodowej
w potencjalnym miejscu zatrudnienia. Zasadniczym celem praktyki zawodowej jest zapoznanie studentów ze specyfiką pracy pedagogicznej w różnych obszarach działalności praktycznej i pomoc w dookreśleniu najbardziej odpowiedniej ścieżki rozwoju kariery zawodowej. Praktyki zawodowe realizowane są w ścisłej współpracy z podmiotami instytucjonalnymi (m.in. przedszkolami, szkołami, instytucjami opieki, wychowania i samodoskonalenia; świetlicami środowiskowymi; placówkami kultury) i organizacjami pozarządowymi funkcjonującymi w środowisku lokalnym.

7. Miejsca odbywania zajęć.
Instytut Pedagogiczny na potrzeby wykładów, ćwiczeń audytoryjnych i projektowych oraz seminariów korzysta z bazy dydaktycznej Uczelni. Z kolei na potrzeby zajęć o charakterze praktycznym Instytut wykorzystuje sale, które umożliwiają realizację zadań w sposób jak najbardziej zbliżony do naturalnego, odzwierciedlający codzienne sytuacje zawodowe.
Do sal tych należą dwie Pracownie pedagogiczne (sala 529 oraz sala nr 5 w Auli Comeniana) wyposażone m.in. w sprzęt multimedialny (w tym dziennikarski) oraz instrumenty muzyczne; Sala prób chóru (sala 117 w Auli Comeniana), w której znajduje się scena, przestrzeń do zajęć warsztatowych lub dla publiczności do około 50 osób, oświetlenie sceniczne, nagłośnienie oraz rekwizyty i kostiumy teatralne oraz pracownie komputerowe (sala 332 i 531), w których znajduje się między innymi tablica interaktywna.

Zajęcia warsztatowe odbywają się także w lokalnych instytucjach pedagogicznych (przedszkolach, szkołach podstawowych, świetlicach oraz placówkach specjalistycznych).

8. Przykładowe przedmioty prowadzone w ramach kierunku (przedmioty ogólne, kierunkowe, specjalistyczne, kształtujące umiejętności językowe).
Przedmioty ogólne:

 • Dydaktyka ogólna.
 • Socjologia edukacji.
 • Pedagogika specjalna.
 • Diagnoza pedagogiczna.
 • Metodyka pracy nauczyciela świetlicy.
 • Metodyka pracy pedagoga szkolnego.
 • Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 • Współczesne koncepcje wychowania i kształcenia.
 • Warsztat kompetencji interpersonalnych.
 • Praca metodą projektu.

Przykładowe przedmioty w zakresie Pracy z rodziną:

 • Pedagogika rodziny.
 • Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej.
 • Pedagogika opiekuńcza małego dziecka.
 • Metodyka projektowania działań środowiskowych.
 • Warsztat pracy asystenta rodziny.
 • Warsztat pracy kuratora sądowego.
 • Diagnoza rodziny.
 • Polityka społeczna na rzecz rodziny.
 • Piecza zastępcza i adopcja.
 • Poradnictwo rodzinne.

Przykładowe przedmioty w zakresie Animacji czasu wolnego:

 • Wstęp do pedagogiki czasu wolnego.
 • Turystyka i rekreacja.
 • Pedagogika zabawy.
 • Animacja kultury w środowisku lokalnym.
 • Organizacje pozarządowe i wolontariat.
 • Arteterapia z terapią zajęciową.
 • Zajęcia ogólnorozwojowe z małym dzieckiem.
 • Współczesne kierunki pracy z młodzieżą.
 • Aktywizacja osób dorosłych i starszych.
 • Warsztat fotograficzny/filmowy/teatralny/plastyczno-techniczny/muzyczny.

W zakresie kształtowania kompetencji z języka obcego, program studiów dla kierunku pedagogika przewiduje: zajęcia lektoratowe z języka angielskiego, realizowane w semestrach 1, 2 i 3 w łącznym wymiarze 150h oraz zajęcia specjalistyczne w języku angielskim, w wymiarze 60h w semestrach 5
i 6. Ponadto, w Akademii Nauk Stosowanych im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie dostępne są zajęcia fakultatywne z języków obcych dla początkujących w łącznym wymiarze 60h, rozłożone na dwa semestry po 30h (język niemiecki, język hiszpański, francuski, rosyjski), z których studenci pedagogiki będą mogli nieodpłatnie skorzystać.

9. Informacja o przewidywanych formach realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Program studiów przewiduje realizację zajęć zdalnych poprzez platformę MS Teams w wymiarze nie większym, niż 25% ogólnej liczby ECTS koniecznej do ukończenia studiów, zgodnie z przepisami prawa zawartymi w standardzie kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

10. Dlaczego warto wybrać dany Pedagogikę?
Studia przeznaczone są dla absolwentów szkół ponadpodstawowych, którzy ukończyli kształcenie w szkole nadającej kwalifikacje na IV poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji
i uzyskali świadectwo dojrzałości.
Studia prowadzone są w trybie stacjonarnym, od poniedziałku do piątku.
Studia na kierunku pedagogika nadają kwalifikacje pedagogiczne. Po ukończeniu studiów II stopnia na kierunku pedagogika absolwent uzyska możliwość podjęcia pracy na stanowisku nauczyciela-pedagoga w placówkach oświatowych.
Studia mają charakter praktyczny, co oznacza, że co najmniej połowa zajęć prowadzona jest w formie ćwiczeniowo-warsztatowej. Dzięki temu już od początku studiów będziesz zdobywać umiejętności niezbędne w przyszłej pracy zawodowej. W programie studiów dużą rolę odgrywają warsztaty zawodoznawcze, praktyka zawodowa oraz współpraca z lokalnymi instytucjami zajmującymi się pracą z dziećmi w różnym wieku.
Studia przeznaczone są dla osób chcących wykonywać zawód wychowawcy, opiekuna, asystenta rodziny, doradcy rodzinnego, animatora czasu wolnego bądź animatora społeczno-kulturowego.
Studia na kierunku Pedagogika polecane są osobom, które są otwarte na innych ludzi oraz na nowe doświadczenia.
Studia to jednak nie tylko warsztaty, ćwiczenia i wykłady przewidziane w planie studiów. Studiując Pedagogikę w ANS w Lesznie masz możliwość wszechstronnego rozwoju poprzez uczestnictwo w różnorodnych zajęciach w czasie wolnym. Przy Instytucie prężnie działa Samorząd oraz Koło Naukowe Pedagogów. Studia w ANS w Lesznie to także możliwość działalności w Grupie teatralnej „LeŻak”, Akademickim Związku Sportowym (należącym do krajowej czołówki w klasyfikacji wyższych szkół zawodowych), Akademickim Klubie Filmowym i wielu innych. Dodatkową formą samorozwoju jest możliwość uczestniczenia w wymianach międzynarodowych, w tym w ramach programu Erasmus+.