Facebook PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Studia I stopnia - Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca z rodziną

Studia I stopnia - Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca z rodziną

Kierunek: Pedagogika*

Ścieżka dyplomowania: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca z rodziną

Forma kształcenia: studia I stopnia (studia licencjackie). 

Tryb studiowania: stacjonarny (studia bezpłatne).

Czas trwania: 3 lata (6 semestrów).

Liczba godzin praktyk: 960

 

Dla kogo? Studia polecane są osobom, które chcą pracować z osobami i/lub rodzinami zmagającymi się z różnymi trudnościami. Studia przygotowują do pracy w placówkach zajmujących się profesjonalną opieką, pomocą i wychowaniem.

Studia te przygotowują do pracy z osobami w różnym wieku – od niemowląt i małych dzieci, przez dzieci w wieku szkolnym i młodzież po osoby dorosłe i starsze..

Oferta jest skierowana do osób, które chcą wykonywać zawód pedagoga, wychowawcy i opiekuna; asystenta rodziny; doradcy rodzinnego; kuratora sądowego.

Potencjalne miejsca pracy: placówki opiekuńczo-wychowawcze (np. domy dziecka); poradnie (rodzinne, psychologiczno-pedagogiczne, specjalistyczne); żłobki i kluby dziecięce; świetlice środowiskowe; domy pomocy społecznej; domy seniora, domy dziennego pobytu; Gminne Ośrodki Pomocy, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie.

Wybrane przedmioty: wprowadzenie do pedagogiki opiekuńczej, podstawy pedagogiki rodziny, warsztat pracy asystenta rodziny, pedagogika czasu wolnego dzieci i młodzieży, diagnoza rodziny, metodyka pracy z rodziną, wprowadzenie do pracy socjalnej, warsztat twórczości, pedagogika opiekuńcza małego dziecka, poradnictwo rodzinne, warsztat pracy kuratora sądowego, metodyka pracy z grupą.

Co warto wiedzieć o kierunku pedagogika?

  • Studia I stopnia na kierunku pedagogika trwają sześć semestrów (trzy lata). Prowadzone są w trybie stacjonarnym. 
  • Studia I stopnia na kierunku pedagogika są bezpłatne.
  • Po III semestrze studenci wybierają ścieżkę dyplomowania, czyli zestaw przedmiotów, które będą realizować, aby poszerzyć wiedzę i umiejętności pod kątem wybranego miejsca pracy. 
  • Studenci studiów I stopnia mogą studiować dualnie.

Studia mają charakter praktyczny, co oznacza, że co najmniej połowa zajęć prowadzona jest w formie ćwiczeniowo-warsztatowej. Dzięki temu już od początku studiów będziesz zdobywać umiejętności niezbędne w przyszłej pracy zawodowej. W programie studiów dużą rolę odgrywają warsztaty zawodoznawcze, praktyka zawodowa oraz współpraca z lokalnymi instytucjami zajmującymi się pracą z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi.

Studia to jednak nie tylko warsztaty, ćwiczenia i wykłady przewidziane w planie studiów. Studiując Pedagogikę w PWSZ w Lesznie masz możliwość wszechstronnego rozwoju poprzez uczestnictwo w różnorodnych zajęciach w czasie wolnym. Przy Instytucie prężnie działa Samorząd oraz Koło Naukowe Pedagogów. Studia w PWSZ w Lesznie to także możliwość działalności w Grupie teatralnej „LeŻak”, Akademickim Związku Sportowym (należącym do krajowej czołówki w klasyfikacji PWSZ-ów), Akademickim Klubie Filmowym i wielu innych. Dodatkową formą samorozwoju jest możliwość uczestniczenia w wymianach międzynarodowych.

Warto wybrać Pedagogikę, ponieważ:

  • Zajęcia prowadzone są w sposób praktyczny, a niektóre z nich we współpracy z lokalnymi instytucjami.
  • Różnorodne kompetencje pedagogiczne możesz nabyć także poprzez liczne inicjatywy społeczne podejmowane przez instytutowy samorząd studencki i koła naukowe.
  • Możesz odpowiednio przygotować się do zawodu dzięki innowacyjnemu systemowi praktyk zawodowych, w których istotną rolę odgrywają warsztaty umiejętności pedagogicznych.
  • Studia w Instytucie Pedagogicznym wyróżniają się dobrą atmosferą panującą w relacjach miedzy studentami, absolwentami i nauczycielami akademickimi.
  • W Instytucie Pedagogicznym możesz kontynuować naukę podejmując studia II stopnia (magisterskie).

Więcej informacji na temat rekrutacji w roku akademickim 2020/2021 uzyskasz na stronie internetowej www.pedagogika.pwsz.edu.pl (zakładka Strefa kandydata), na stronie na Facebooku  oraz w grupie na Facebooku Rekrutacja 2020/2021 Pedagogika PWSZ Leszno

* po uzyskaniu zgodny Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego