Facebook PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Studia II stopnia - Pedagogika opiekuńczo wychowawcza i edukacja medialna

Studia II stopnia - Pedagogika opiekuńczo wychowawcza i edukacja medialna

Kierunek: Pedagogika

Ścieżka dyplomowania: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i edukacja medialna

Forma kształcenia: studia II stopnia (studia magisterskie). 

Tryb studiowania: stacjonarny dla osób pracujących (studia bezpłatne).

Czas trwania: 2 lata (4 semestry).

Liczba godzin praktyk: 480

 

Dla kogo? Jest to oferta skierowana do osób, które chcą pracować jako: pedagog szkolny, wychowawca małego dziecka, wychowawca w placówkach oświatowych, wsparcia dziennego, wychowania i opieki oraz instytucji pieczy zastępczej; w mediach, ośrodkach kultury oraz organizacjach III sektora; jako asystent rodziny, pedagog rodziny, kurator sądowy itp.

Studia te przygotowują do pracy z osobami w różnym wieku – od niemowląt i małych dzieci, przez dzieci w wieku szkolnym i młodzież, po osoby dorosłe i starsze.

Są to studia przygotowujące do pracy w placówkach zajmujących się profesjonalną opieką, pomocą i wychowaniem.

Jest to oferta też dla osób, chcą pracować w mediach, ośrodkach kultury oraz organizacjach III sektora. Studia przybliżają funkcjonowanie współczesnych mediów, rozwijają umiejętności wykorzystania współczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych oraz pokazują, jak refleksyjnie oceniać rolę mediów w edukacji oraz wychowaniu.

Potencjalne miejsca pracy: żłobki i kluby malucha; przedszkola i szkoły podstawowe; placówki opiekuńczo-wychowawczych (np. domy dziecka); poradnie (rodzinne, psychologiczno-pedagogiczne, specjalistyczne); świetlice, internaty, bursy i hufce pracy; domy pomocy społecznej; Gminne Ośrodki Pomocy, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie; domy kultury; państwowe i samorządowe placówki kultury; media lokalne; instytucje oświatowe (w centrach kształcenia ustawicznego; przy organizacji szkolnych i pozaszkolnych centrów informacyjno-dydaktycznych; w charakterze specjalisty od wykorzystania mediów i technologii informacyjnych w pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły, w zakresie specjalisty do e-learningu, w zakresie marketingu i budowania wizerunku instytucji edukacyjnych itp.). 

Wybrane przedmioty: podstawy pedagogiki medialnej, warsztat pracy dziennikarza, wybrane metody terapii, diagnostyka opiekuńczo-wychowawcza, metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej, warsztat filmowy, edukacja medialna, komunikacja medialna, animacja kultury w środowisku lokalnym, profilaktyka i terapia uzależnień, nowe media w pracy pedagogicznej.

Co warto wiedzieć o kierunku pedagogika?

  • Zajęcia prowadzone są w sposób praktyczny, co oznacza, że co najmniej połowa zajęć prowadzona jest w formie ćwiczeniowo-warsztatowej, a niektóre z nich we współpracy z lokalnymi instytucjami.
  • Odpowiednie przygotowanie do zawodu zapewnia innowacyjny system praktyk zawodowych, w których istotną rolę odgrywają warsztaty umiejętności pedagogicznych. 
  • Studia II stopnia na kierunku pedagogika prowadzone są w trybie stacjonarnym dla osób pracujących. Studia te są bezpłatne.
  • Tryb stacjonarny dla osób pracujących skierowany jest głównie do osób pracujących zawodowo, opiekujących się dzieckiem lub tych, którzy z innych powodów nie mogą studiować w tradycyjny, stacjonarny sposób. Zajęcia odbywają się maksymalnie dwa razy w tygodniu: w czwartki i piątki lub w piątki i soboty. Zajęcia w czwartki i piątki odbywają się w godz. 16.00-20.45, a sobotnie w godz. 8.00-17.45. Część zajęć realizowana jest w formie e-learningu.
  • Studia II stopnia na kierunku pedagogika nadają kwalifikacje pedagogiczne.
  • Studia II stopnia na kierunku pedagogika są skierowane do absolwentów wszystkich kierunków.
  • Po II semestrze na studiach II stopnia studenci wybierają ścieżkę dyplomowania, czyli zestaw przedmiotów, które będą realizować, aby przygotować się do wybranego miejsca pracy.
  • Studenci studiów II stopnia mogą kształcić się w systemie studiów dualnych.

Więcej informacji na temat rekrutacji w roku akademickim 2020/2021 uzyskasz na stronie internetowej www.pedagogika.pwsz.edu.pl (zakładka Strefa kandydata), na stronie na Facebooku  oraz w grupie na Facebooku Rekrutacja 2020/2021 Pedagogika PWSZ Leszno