Facebook PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Studia I stopnia. Filologia. Specjalność: nauczycielska

Studia I stopnia. Filologia. Specjalność: nauczycielska

Kierunek: Filologia

Specjalność: nauczycielska (zakres języka angielskiego)

Forma kształcenia: studia pierwszego stopnia (studia licencjackie)

Tryb studiowania: stacjonarny oraz stacjonarny dla osób pracujących (studia bezpłatne)

Czas trwania: 3 lata (6 semestrów)

Liczba godzin praktyk: 500

 

Dla kogo?  Studia na kierunku filologia to oferta dla każdego, kto jest świadom wartości języków obcych i rozumie, że w XXI wieku język jest podstawowym narzędziem komunikacji międzyludzkiej.

Ponadto studia te gwarantują opanowanie języka obcego na poziomie C1 według Europejskiego System Opisu Kształcenia Językowego (ESOK), nabycie wiedzy o języku, literaturze, kulturze i historii społeczeństw wybranego obszaru językowego oraz zdobycie umiejętności ustawicznego samokształcenia.

Absolwent kierunku Filologia:

  • jest wykwalifikowanym specjalistą praktykiem w zakresie wybranego języka obcego. Potrafi posługiwać się tym językiem w mowie i piśmie na poziomie C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego,
  • jest przygotowany do samodzielnego rozwiązywania problemów zawodowych i wydawania opinii w zakresie uzyskanych kompetencji językowych w oparciu o obowiązujące zasady etyczne, prawne i ekonomiczne.

W trakcie trwania studiów student intensywnie zdobywa, ugruntowuje i poszerza językowe kompetencje komunikacyjne, czyli połączone kompetencje lingwistyczne, socjolingwistyczne i pragmatyczne w zakresie wybranych języków obcych. W trakcie studiów student zdobędzie również wiedzę interdyscyplinarną, co pozwoli na wieloaspektowy ogląd i głębsze rozumienie problemów i procesów zachodzących we współczesnym świecie.

Koncepcja kształcenia na kierunku filologia jest spójna z misją Uczelni oraz wpisuje się w strategię jej rozwoju poprzez kształcenie wykwalifikowanych specjalistów praktyków dla rynku lokalnego, krajowego i również międzynarodowego.

 

Potencjalne miejsca pracy: przedszkola i szkoły podstawowe

 

Wybrane przedmioty: pedagogika, psychologia, dydaktyka języka obcego, podstawy komunikacji międzykulturowej, pragmatyka języka, podstawy kultury akademickiej, wybrane dzieła danego obszaru językowego,  wiedza o krajach danego obszaru językowego, zmiany w języku danego obszaru językowego, nowe technologie w uczeniu się fonetyki, nowe technologie w uczeniu się gramatyki, wiedza o nauce i akwizycji języka, wybrane elementy językoznawstwa.

Co warto wiedzieć o kierunku filologia?

  • Wybór języka studiów (angielski/hiszpański) następuje po pierwszym semestrze. Zanim student podejmie decyzję o wyborze języka studiów (tzw. zakres języka), pozna język hiszpański na poziomie A1 oraz ugruntuje znajomość języka angielskiego na poziomie B1.
  • Po drugim semestrze student dokona wyboru pakietu przedmiotów (tzw. ścieżka dyplomowania), które pozwolą ukierunkować edukację językową zgodnie z konkretnymi zainteresowaniami.
  • Formy zajęć: wykład, ćwiczenia, laboratorium, praktyki zawodowe w szkołach oraz w przedsiębiorstwach.
  • Studenci filologii realizują w całym cyklu studiów prawie 1000 godzin praktycznej nauki języka angielskiego i hiszpańskiego.
  • Zdecydowana większość zajęć jest prowadzona w języku obcym.