Facebook PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i animacja kultury - studia I stopnia

Kierunek: Pedagogika; ścieżka dyplomowania: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i animacja kultury

Forma kształcenia: studia I stopnia (studia licencjackie). 

Tryb studiowania: stacjonarny (studia bezpłatne).

Czas trwania: 3 lata (6 semestrów).

 

Dla kogo? Studia przygotowują do pracy w placówkach zajmujących się profesjonalną opieką, pomocą i wychowaniem. Studia te wyposażają w kompetencje do pracy z osobami w różnym wieku – od niemowląt i małych dzieci (w żłobkach i klubikach dziecięcych), przez dzieci w wieku szkolnym i młodzież, po osoby dorosłe i starsze (w domach seniora czy domach dziennego pobytu).

Oferta jest skierowana do osób, które chcą wykonywać zawód pedagoga, wychowawcy i opiekuna, animatora czasu wolnego oraz animatora kultury.

Studia polecane są także osobom, które chcą zajmować się szeroko rozumianą edukacją artystyczną i animacją kultury, na przykład organizacją czasu wolnego, organizacją imprez kulturalnych, festiwali, animacją kultury w środowisku lokalnym, prowadzeniem zajęć artystycznych.

Potencjalne miejsca pracy: placówki opiekuńczo-wychowawcze (np. domy dziecka); poradnie (rodzinne, psychologiczno-pedagogiczne, specjalistyczne); żłobki i kluby dziecięce; szkoły podstawowe; świetlice (szkolne i środowiskowe); internaty, bursy i hufce pracy, domy pomocy społecznej; domy kultury; państwowe instytucje kultury (np. wojewódzkie ośrodki kultury, muzea, biura wystaw artystycznych, teatry, młodzieżowe domy kultury) oraz samorządowe placówki kultury (np. miejskie centra kultury, gminne ośrodki kultury, kluby osiedlowe).

Wybrane przedmioty: podstawy pedagogiki opiekuńczej, organizacja i zarządzanie placówkami kultury, wstęp do pedagogiki czasu wolnego, warsztat fotograficzny/filmowy/teatralny, patologie życia społecznego, wspomaganie rodziny i poradnictwo rodzinne, wprowadzenie do andragogiki i gerontologii, edukacja medialna, animacja kultury w środowisku lokalnym, metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej z grupą, warsztat pracy pedagoga szkolnego.

Co warto wiedzieć o kierunku pedagogika?

  • Studia I stopnia na kierunku pedagogika trwają sześć semestrów (trzy lata). Prowadzone są w trybie stacjonarnym.
  • Studia II stopnia na kierunku pedagogika trwają cztery semestry (dwa lata). Prowadzone są w trybie stacjonarnym oraz w trybie stacjonarnym dla osób pracujących.
  • Tryb stacjonarny dla osób pracujących skierowany jest głównie do osób pracujących zawodowo, opiekujących się dzieckiem lub tych, którzy z innych powodów nie mogą studiować w tradycyjny, stacjonarny sposób. Zajęcia odbywają się maksymalnie dwa razy w tygodniu: w czwartki i piątki lub w piątki i soboty. Zajęcia w czwartki i piątki odbywają się w godz. 16.00-20.45, a sobotnie w godz. 8.00-17.45. Część zajęć jest realizowana w formie e-learningu. 
  • Zarówno studia I jak i II stopnia (w tym tryb stacjonarny dla osób pracujących) są bezpłatne.
  • Studia II stopnia na kierunku pedagogika nadają kwalifikacje pedagogiczne.
  • Studia II stopnia na kierunku pedagogika są skierowane do absolwentów wszystkich kierunków. Absolwenci kierunków innych niż pedagogika, będą musieli uzupełnić brakujące efekty kształcenia (tzw. różnice programowe). Wyrównanie różnic programowych jest bezpłatne i polega na zaliczeniu maksymalnie trzech dodatkowych przedmiotów w trakcie pierwszego roku studiów (pedagogika, psychologia, filozofia).
  • Po III semestrze na studiach I stopnia i po II semestrze na studiach II stopnia studenci wybierają ścieżkę dyplomowania, czyli zestaw przedmiotów, które będą realizować, aby poszerzyć wiedzę i umiejętności pod kątem wybranego miejsca pracy.
  • Studenci studiów II stopnia mogą kształcić się w systemie studiów dualnych.