Facebook PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Pedagogika opiekuńczo wychowawcza i praca z rodziną - studia I stopnia

Kierunek: PEDAGOGIKA; ścieżka dyplomowania: PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA I PRACA Z RODZINĄ

Forma kształcenia: studia I stopnia (studia licencjackie). 

Tryb studiowania: stacjonarny (studia bezpłatne).

Czas trwania: 3 lata (6 semestrów).

 

Dla kogo? Studia polecane są osobom, które chcą pracować zarówno indywidualnie, jak i grupowo z osobami i/lub rodzinami zmagającymi się z różnymi trudnościami. Studia przygotowują do pracy w placówkach zajmujących się profesjonalną opieką, pomocą i wychowaniem.

Studia te przygotowują do pracy w charakterze opiekuna i wychowawcy z osobami w różnym wieku – od niemowląt i małych dzieci (w żłobkach i klubikach dziecięcych), przez dzieci w wieku szkolnym i młodzież (w szkołach, bursach, świetlicach) po osoby dorosłe i starsze (w domach seniora czy domach dziennego pobytu).

Oferta jest skierowana do osób, które chcą wykonywać zawód pedagoga, wychowawcy i opiekuna, asystenta rodziny, doradcy rodzinnego, kuratora sądowego.


Potencjalne miejsca pracy: placówki opiekuńczo-wychowawcze (np. domy dziecka); poradnie (rodzinne, psychologiczno-pedagogiczne, specjalistyczne); żłobki i kluby dziecięce; świetlice (szkolne i środowiskowe); internaty, bursy i hufce pracy, domy pomocy społecznej; Gminne Ośrodki Pomocy, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie.

Wybrane przedmioty: wprowadzenie do pedagogiki opiekuńczej, podstawy pedagogiki rodziny, warsztat pracy asystenta rodziny, pedagogika czasu wolnego dzieci i młodzieży, diagnoza rodziny, metodyka pracy z rodziną, wprowadzenie do pracy socjalnej, warsztat twórczości, pedagogika opiekuńcza małego dziecka, poradnictwo rodzinne, warsztat pracy kuratora sądowego, metodyka pracy z grupą, rola i zadania pedagoga szkolnego, planowanie rozwoju zawodowego.

Co warto wiedzieć o kierunku pedagogika?

  • Studia I stopnia na kierunku pedagogika trwają sześć semestrów (trzy lata). Prowadzone są w trybie stacjonarnym.
  • Studia II stopnia na kierunku pedagogika trwają cztery semestry (dwa lata). Prowadzone są w trybie stacjonarnym oraz w trybie stacjonarnym dla osób pracujących.
  • Tryb stacjonarny dla osób pracujących skierowany jest głównie do osób pracujących zawodowo, opiekujących się dzieckiem lub tych, którzy z innych powodów nie mogą studiować w tradycyjny, stacjonarny sposób. Zajęcia odbywają się maksymalnie dwa razy w tygodniu: w czwartki i piątki lub w piątki i soboty. Zajęcia w czwartki i piątki odbywają się w godz. 16.00-20.45, a sobotnie w godz. 8.00-17.45. Część zajęć jest realizowana w formie e-learningu. 
  • Zarówno studia I jak i II stopnia (w tym tryb stacjonarny dla osób pracujących) są bezpłatne.
  • Studia II stopnia na kierunku pedagogika nadają kwalifikacje pedagogiczne.
  • Studia II stopnia na kierunku pedagogika są skierowane do absolwentów wszystkich kierunków. Absolwenci kierunków innych niż pedagogika, będą musieli uzupełnić brakujące efekty kształcenia (tzw. różnice programowe). Wyrównanie różnic programowych jest bezpłatne i polega na zaliczeniu maksymalnie trzech dodatkowych przedmiotów w trakcie pierwszego roku studiów (pedagogika, psychologia, filozofia).
  • Po III semestrze na studiach I stopnia i po II semestrze na studiach II stopnia studenci wybierają ścieżkę dyplomowania, czyli zestaw przedmiotów, które będą realizować, aby poszerzyć wiedzę i umiejętności pod kątem wybranego miejsca pracy.
  • Studenci studiów II stopnia mogą kształcić się w systemie studiów dualnych.