Facebook PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Pedagogika resocjalizacyjna z kryminalistyką

Kierunek: Pedagogika; ścieżka dyplomowania: Pedagogika resocjalizacyjna z kryminalistyką

Forma kształcenia: studia II stopnia (studia magisterskie). 

Tryb studiowania: stacjonarny oraz stacjonarny dla osób pracujących (studia bezpłatne).

Czas trwania: 2 lata (4 semestry).

 

Dla kogo? Studia są skierowane do osób, które chcą pracować jako: pedagog i wychowawca w instytucjach resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych, jako streetworker, asystent rodziny, pedagog rodziny, kurator sądowy itp.

Studia te przygotowują do podjęcia  działań obejmujących profilaktykę i prewencję kryminalną oraz resocjalizację, zarówno w warunkach środowiska otwartego, jak i w instytucjach o charakterze karnym, wychowawczym i poprawczym. Specjalność przygotowuje do diagnozowania sytuacji osób niedostosowanych społecznie oraz podejmujących zachowania przestępcze. 

Studia są skierowane do osób, które chcą prowadzić zajęcia wychowawcze, profilaktyczne, socjoterapeutyczne i resocjalizacyjne z grupami dzieci, młodzieży i dorosłych.

Potencjalne miejsca pracy: młodzieżowy ośrodek wychowawczy; szkolne schronisko młodzieżowe; świetlica socjoterapeutyczna i środowiskowa; szkoła (w ramach realizacji specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej) oraz sąd (na stanowisku kuratora); policja, straż miejska, służba celna i graniczna; pogotowia opiekuńcze; zakłady karne oraz areszty śledcze; zakłady poprawcze i schroniska dla nieletnich.

Wybrane przedmioty: profilaktyka społeczna, wybrane zagadnienia prawa karnego/prawa wykroczeń, wprowadzenie do kryminalistyki, prewencja kryminalna, podstawy działalności kuratora sądowego, rozwiązywanie konfliktów – negocjacje i mediacje, kryminalistyka, uzależnienia i metody terapii, wiktymologia, technika/taktyka kryminalistyczna, warsztat pracy z grupą.

Co warto wiedzieć o kierunku pedagogika?

  • Studia I stopnia na kierunku pedagogika trwają sześć semestrów (trzy lata). Prowadzone są w trybie stacjonarnym.
  • Studia II stopnia na kierunku pedagogika trwają cztery semestry (dwa lata). Prowadzone są w trybie stacjonarnym oraz w trybie stacjonarnym dla osób pracujących.
  • Tryb stacjonarny dla osób pracujących skierowany jest głównie do osób pracujących zawodowo, opiekujących się dzieckiem lub tych, którzy z innych powodów nie mogą studiować w tradycyjny, stacjonarny sposób. Zajęcia odbywają się maksymalnie dwa razy w tygodniu: w czwartki i piątki lub w piątki i soboty. Zajęcia w czwartki i piątki odbywają się w godz. 16.00-20.45, a sobotnie w godz. 8.00-17.45. Część zajęć jest realizowana w formie e-learningu. 
  • Zarówno studia I jak i II stopnia (w tym tryb stacjonarny dla osób pracujących) są bezpłatne.
  • Studia I i II stopnia na kierunku pedagogika nadają kwalifikacje pedagogiczne.
  • Studia II stopnia na kierunku pedagogika są skierowane do absolwentów wszystkich kierunków. Absolwenci kierunków innych niż pedagogika, będą musieli uzupełnić brakujące efekty kształcenia (tzw. różnice programowe). Wyrównanie różnic programowych jest bezpłatne i polega na zaliczeniu maksymalnie trzech dodatkowych przedmiotów w trakcie pierwszego roku studiów (pedagogika, psychologia, filozofia).
  • Po III semestrze na studiach I stopnia i po II semestrze na studiach II stopnia studenci wybierają ścieżkę dyplomowania, czyli zestaw przedmiotów, które będą realizować, aby poszerzyć wiedzę i umiejętności pod kątem wybranego miejsca pracy.
  • Studenci studiów II stopnia mogą kształcić się w systemie studiów dualnych.