Facebook PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i terapia pedagogiczna - studia II stopnia

Kierunek: Pedagogika; ścieżka dyplomowania: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i terapia pedagogiczna

Forma kształcenia: studia II stopnia (studia magisterskie). 

Tryb studiowania: stacjonarny oraz stacjonarny dla osób pracujących (studia bezpłatne).

Czas trwania: 2 lata (4 semestry).

 

Dla kogo? Jest to oferta skierowana w szczególności do osób, które chcą pracować jako: pedagog szkolny, wychowawca małego dziecka, nauczyciel specjalista terapii pedagogicznej, wychowawca w placówkach oświatowych, wsparcia dziennego, wychowania i opieki oraz instytucji pieczy zastępczej.

Studia te przygotowują do pracy z osobami w różnym wieku – od niemowląt i małych dzieci (w żłobkach i klubikach dziecięcych), przez dzieci w wieku szkolnym i młodzież (w szkołach, bursach, świetlicach) po osoby dorosłe i starsze (w domach seniora czy domach dziennego pobytu).

Są to studia przygotowujące do pracy w placówkach zajmujących się profesjonalną opieką, pomocą i wychowaniem. Są to także studia dla osób, które chcą nauczyć się, jak radzić sobie z niepowodzeniami szkolnymi uczniów poprzez stosowanie różnorodnych zajęć o charakterze korekcyjno-kompensacyjnym.

Potencjalne miejsca pracy: żłobki i kluby malucha; przedszkola i szkoły podstawowe; placówki opiekuńczo-wychowawcze (np. domy dziecka); poradnie (rodzinne, psychologiczno-pedagogiczne, specjalistyczne); świetlice, internaty, bursy i hufce pracy; domy pomocy społecznej; Gminne Ośrodki Pomocy, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie.

Wybrane przedmioty: praca z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wspomaganie rozwoju i budowanie zasobów osobistych, zaburzenia rozwoju i zachowania, metody terapii pedagogicznej, metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej, terapia logopedyczna, umiejętności interpersonalne, profilaktyka i terapia uzależnień, socjoterapia, arteterapia z terapią zajęciową.

Co warto wiedzieć o kierunku pedagogika?

  • Studia I stopnia na kierunku pedagogika trwają sześć semestrów (trzy lata). Prowadzone są w trybie stacjonarnym.
  • Studia II stopnia na kierunku pedagogika trwają cztery semestry (dwa lata). Prowadzone są w trybie stacjonarnym oraz w trybie stacjonarnym dla osób pracujących.
  • Tryb stacjonarny dla osób pracujących skierowany jest głównie do osób pracujących zawodowo, opiekujących się dzieckiem lub tych, którzy z innych powodów nie mogą studiować w tradycyjny, stacjonarny sposób. Zajęcia odbywają się maksymalnie dwa razy w tygodniu: w czwartki i piątki lub w piątki i soboty. Zajęcia w czwartki i piątki odbywają się w godz. 16.00-20.45, a sobotnie w godz. 8.00-17.45. Część zajęć jest realizowana w formie e-learningu. 
  • Zarówno studia I jak i II stopnia (w tym tryb stacjonarny dla osób pracujących) są bezpłatne.
  • Studia I i II stopnia na kierunku pedagogika nadają kwalifikacje pedagogiczne.
  • Studia II stopnia na kierunku pedagogika są skierowane do absolwentów wszystkich kierunków. Absolwenci kierunków innych niż pedagogika, będą musieli uzupełnić brakujące efekty kształcenia (tzw. różnice programowe). Wyrównanie różnic programowych jest bezpłatne i polega na zaliczeniu maksymalnie trzech dodatkowych przedmiotów w trakcie pierwszego roku studiów (pedagogika, psychologia, filozofia).
  • Po III semestrze na studiach I stopnia i po II semestrze na studiach II stopnia studenci wybierają ścieżkę dyplomowania, czyli zestaw przedmiotów, które będą realizować, aby poszerzyć wiedzę i umiejętności pod kątem wybranego miejsca pracy.
  • Studenci studiów II stopnia mogą kształcić się w systemie studiów dualnych.